Sigal

DEKRET PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 10604, DATË 10.09.2017 “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE”

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

Dekretoj:

Neni 1

Në dekretin nr. 10604, datë 10.09.2017 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”, pas pikës 15, shtohet pika 16 me këtë përmbajtje:

16. Zonja Elisa Spiropali, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11037
Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META