Njoftim për shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë “Volalba” shpk, subjekt në procedurë falimentimi

841
Sigal

 

Njoftim për shitjen e pasurive të paluajtshme të shoqërisë “Volalba” shpk, subjekt në procedurë falimentimi

 

 1. Volalba shpk
 2. Pasuritë objekt shitje janë:

 

 1. 16 pasuri të llojit truall, ndërtesë “Fabrika e tullave”, në adresën Allprenaj, Lushnjë me sipërfaqe totale 400 m2 truall dhe 23.677 m2 ndërtesë, me çmim shitje në total 43,435,006 Lekë ose 344,722 Euro, specifikisht:

 

 • Pasuri nr. 182/47, Vol. 3, fq. 225, 580 m2, e llojit Truall dhe 2580 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 2,302,212 Lekë
 • Pasuri nr.182/45, Vol. 3, fq. 221, 790 m2, e llojit Truall + Pasuri nr.182/43, Vol. 3, fq. 223, 14.790 m2, e llojit Ndërtesë me çmim shitje 13,197,564.11 Lekë
 • Pasuri nr.182/42, Vol. 3, fq. 192, 723 m2, e llojit Truall me çmim shitje 20,644,880 Lekë
 • Pasuri nr.182/41, Vol. 3, fq. 191, 81 m2, e llojit Truall dhe 81 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 72,278.75 Lekë
 • Pasuri nr.182/40, Vol. 3, fq. 190, 577 m2, e llojit Truall dhe 577 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 429,056.95 Lekë
 • Pasuri nr. 182/39, Vol. 3, fq. 189, 168 m2, e llojit Truall dhe 1.168 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 1,389,613.77 Lekë
 • Pasuri nr. 182/38, Vol. 3, fq. 188, 216 m2, e llojit Truall dhe 216 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 256,983.37 Lekë
 • Pasuri nr. 182/37, Vol. 3, fq. 187, 965 m2, e llojit Truall dhe 965 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 1,148,097 Lekë
 • Pasuri nr. 182/36, Vol. 3, fq. 186, 200 m2, e llojit Truall dhe 200 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 237,947.56 Lekë
 • Pasuri nr. 182/35, Vol. 3, fq. 185, 615 m2, e llojit Truall dhe 615 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 731,688.76 Lekë
 • Pasuri nr. 182/34, Vol. 3, fq. 184, 172 m2, e llojit Truall dhe 172 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 204,634.90 Lekë
 • Pasuri nr. 182/33, Vol. 3, fq. 183, 333 m2, e llojit Truall dhe 333 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 433,328.18 Lekë
 • Pasuri nr. 182/32, Vol. 3, fq. 182, 468 m2, e llojit Truall dhe 468 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 609,001.76 Lekë
 • Pasuri nr. 182/29, Vol. 3, fq. 179, 555 m2, e llojit Truall dhe 555 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 495,243.28 Lekë
 • Pasuri nr. 182/28, Vol. 3, fq. 178, 333 m2, e llojit Truall + Pasuri nr. 182/22, Vol. 3, fq. 172, 333 m2, e llojit Ndërtesë me çmim shitje 470,473.66 Lekë
 • Pasuri nr. 182/23, Vol. 3, fq. 173, 624 m2, e llojit Truall + Pasuri nr. 182/17, Vol. 3, fq. 167, 624 m2, e llojit Ndërtesë me çmim shitje 812,002.35 Lekë

 

 

 

 1. 14 pasuri të llojit Arë, Karrierë në adresën Allprenaj, Lushnje me çmim shitje në total 28,593,080 Lekë ose 226,929 Euro, specifikisht:

 

 • Pasuri nr. 173/12, Vol. 3, fq.156, 14.000 m2, e llojit Karriera me çmim shitje 1,680,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/35, Vol 3, fq. 229, 22.371 m2, e llojit Arë me çmim shitje 7,158,720 Lekë
 • Pasuri nr. 170/29, Vol 3, fq. 196, 9.000 m2, e llojit Arë me çmim shitje 2,880,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/28, Vol 3, fq. 195, 7.200 m2 e llojit Arë me çmim shitje 2,304,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/21, Vol 3, fq. 27, 2.135 m2, e llojit Arë me çmim shitje 740,800 Lekë
 • Pasuri nr. 170/20, Vol 3, fq. 26, 2312 m2, e llojit Arë me çmim shitje 739,840 Lekë
 • Pasuri nr. 170/19, Vol 1, fq. 7, 10.700 m2, e llojit Arë me çmim shitje 3,424,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/16, Vol 2, fq. 35, 2.569 m2, e llojit Karriera me çmim shitje 308,280 Lekë
 • Pasuri nr. 170/14, Vol 2, fq. 245, 2.000 m2, e llojit Arë me çmim shitje 640,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/13, Vol2, fq. 244, 3.000 m2, e llojit Arë me çmim shitje 960,000 Lekë
 • Pasuri nr. 170/12, Vol 3, fq 13, 2.000 m2, e llojit Arë me çmim shitje 640,000 Lekë
 • Pasuri nr. 169/49, Vol 3, fq 150, 2.000 m2, e llojit Karriera me çmim shitje 240,000 Lekë
 • Pasuri nr. 169/51, Vol 3, fq 154, 52.000 m2, e llojit Karriera me çmim shitje 6,240,000 Lekë
 • Pasuri nr. 169/46, Vol 2, fq 23, 5.312 m2, e llojit Karriera me çmim shitje 637,440 Lekë

1 pasuri në adresën Allprenaj, Lushnje, si vijon:

Pasuri nr. 181/52, Vol.3, fq. 159, 1.600 m2, e llojit Truall dhe 290 m2, e llojit Ndërtesë me çmim shitje në total 1,394,003 Lekë ose 11,064 Euro.

 

 1. 1 pasuri në adresën Dushk, Lushnje, si vijon:

Pasuri nr. 245/22, Vërtetim nga dokumentet Hipotekor nr. 208 datë 05.10.2000, 1.000m2, e llojit Truall dhe 70 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje në total 1,171,800 Lekë ose 9,300 Euro.

 

 1. Shitje nëpërmjet Ankandit të Hapur 4
 2. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet sipas Raporteve te Vlerësimit nga eksperti vlerësues në adresat përkatëse nga data 13.09.2018 deri në datë 17.09.2018 ose në faqen e internetit www.albanianbis.com, www.volalba.com.
 3. Ankandi do të zhvillohet në ambjentet e zyrës së administratores së falimentimit, në datë 17.09.2018 ora 14:00. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr në adresën e Administratores së Falimentimit, Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Shqipëri.
 4. Çmimi i shitjes në total i të gjithë pasurive të mësipërme është 74,593,889 Lekë ose 592,015 Euro.
 5. Depozita për pjesëmarrjen në shitjen e sendit të interesuar, është 20% e vlerës së sendit dhe duhet depozituar para hapjes së ankandit në llogarinë nr. 401015877 401015877CLPRCLALLT8ALL,

 

IBAN: AL3720511210015877CLPRCLALLT në Bankën Kombëtare Tregtare (Tiranë-Albania). Mandati i depozitës duhet paraqitur ditën e zhvillimit të ankandit në zyrën e adminstratores së falimentimit në adresë. Rr. “Jordan Misja”, Pallati “Sara-El”, Shk. 1, Ap. 1, Tiranë-Albania

 1. Depozituesi do të humbasë të drejtën e tij për rimbursimin e depozitimit nëse nuk arrin të:
 2. a) Regjistrohet ne ankand
 3. b) Paraqitet në ankand
 4. c) Nënshkruajë në procesverbalin e ankandit
 5. d) Nënshkruajë kontratën e shitjes si blerës i deklaruar
 6. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si blerës i deklaruar
 7. f) Nënshkruajë kontratën e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, mbas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 8. e) Paguajë çmimin e shitjes brenda afateve të përcaktuara si ofertuesi i dytë me çmimin më të lartë, pas tërheqjes së blerësit të deklaruar
 9. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentimit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.
 10. Fituesi i ankandit është i detyruar të paguajë çmimin e shitjes jo më vonë se 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës së shitjes.
 11. Rimbursimi i depozitave për pjesëmarrësit në ankand do të realizohet brenda 8 ditëve kalendarike nga data e zhvillimit të ankandit përveç blerësit të deklaruar dhe ofertuesit të dytë më të lartë.

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës në kopje fizike, me poste ose dorazi, në vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për çdo informacion mund të kontaktohet në adresën e sipërshënuar të administratores së falimentit.

 

Shpresa Breçani,

Administratore Falimentimi e shoqërisë “Volaba” sh.p.k, shoqëri në falimentim