Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural: Njoftim pezullimi

147

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

Nr.________Prot                                                                             Tiranë, më ___.___.2020

NJOFTIM PEZULLIMI

Autoriteti Qiradhënës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vendosi pezullimin e procedurës së konkurrimit publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në administrim të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me sipërfaqe 304.4794 ha,  pasuritë me numra 4/1, 5/1, 14/1, 14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 20/3, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 24/4, 25/1, 61/4, 62/1, 67/1, 67/4, 67/8, 67/9, 68/1, 68/4, 68/7, 68/8, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 72/8, 72/9, 79/1, 79/4, 81/1, 82/1, 84/1, 447/1, 448/1, 449/1, 449/8, 450/1, 450/3, Zona Kadastrale 2085, të cilat ndodhen në Karavasta e Re, Njësia Administrative Rremas, Bashkia Divjakë, Qarku Fier, me datë zhvillimi 7.4.2020, ora 12.00 njoftuar në Buletinin e Njoftimeve Publike nr.7, datë 24.2.2020

Ky pezullim u vendos në zbatim të Ligjit nr.44/2015 Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë, në kuadër të zbatimit të masave të marra për mbrojten në funksion të parandalimit të përhapjes së infeksionit nga COVID -19 dhe do të vazhdojë deri në përfundim të periudhës se karantinës së vendosur për këtë qëllim.

                                                                                SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

                                                                                                    Enea Hoti

Konceptoi: M.Kita

Miratoi :E.Mullai

Konfirmoi:A. Maçi