Mimoza Hafizi shpall kandidaturën për rektore të UT-së

73

Konfirmojme se:
Prane adreses zyrtare online te KIZ te UT, ne oren 21.18, menjehere pas Urdhrit nr 175, date 30.06.2020 te Ministrit te Arsimit per “ Zhvillimin e procesit zgjedhor per autoritet dhe organet drejtuese ne IPAL” , ka paraqitur aplikimin per kanditat per
“ Rektor” Prof.Dr Mimoza Hafizi. Zyrtarisht UT eshte me dy kandidate per “ Rektor”, Prof.Dr Artan Hoxha dhe Prof.Dr Mimoza Hafizi