Më 30 korrik do të shqyrtohet në Kuvend ndryshimi i sistemit zgjedhor

325
Sigal

Kuvendi ka zbardhur kalendarin e punimeve të Komisionit të Ligjeve për propozimin e opozitës parlamentare për ndryshim sistemi dhe ndalim të koalicioneve.

Sot u mblodh për herë të parë Komisioni i Ligjeve bashkë me Këshillin e Legjislacionit ndërkohë është miratuar kalendari dhe më 30 korrik shkon në Kuvend për shqyrtim.

Dy nenet që do të ndryshojë opozita parlamentare janë sistemi zgjedhor dhe koalicionet parazgjedhore, për të parën kërkon lista të hapura, kurse për të dytën kërkon ndalim të tyre.

KALENDARI I PUNIMEVE NË KUVEND

_____________ _____________

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

K U V E N D I

KOMISIONI PËR ÇËSHTJET LIGJORE, ADMINISTATËN PUBLIKE DHE TË DREJTAT E NJERIUT
KËSHILLI PËR LEGJISLACIONIN

LEGJISLATURA IX
SESIONI VI

Dokument parlamentar

(Draft)
KALENDARI

I PUNIMEVE TË MBLEDHJES SË PËRBASHKËT

Për procedurën e shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998

“Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar,
depozituar në Kuvend më 15.06.2020

(Miratuar në mbledhjen e përbashkët, datë 30.06.20120)

Data e shqyrtimit /

ora

Çështja për shqyrtim

Zbardhet kalendari/ Më 30 korrik vendoset për ndryshimin e sistemit zgjedhor,

E Marte

30.06.2020

Ora 10.00

1. Miratimi i proçedurës dhe i kalendarit të shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

– Prezantimi i nismës nga nismëtarët;
– Caktimi i relatorëve;
– Caktimi i mënyrës së njohjes së projektligjit nga zgjedhësit;
– Miratimi i ekspertëve konstitucionalistë; (caktimi i ekspertëve)

2. Miratimi i kalendarit të seancave.
E merkure
1.07.2020

Ora 10.00 1. Vazhdimi i procedurës së shqyrtimit të projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar;

2. Caktimi i detyrave për ekspertët konstitucionalistë.

E premte

3.07.2020 Seanca dëgjimore me:

Përfaqësues të shoqërisë civile në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut;

Sherbimi Ligjor Falas
Qendra Res Publica
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Qendra per Nisma Ligjore dhe Qytetare
Partners Albania
Instituti per demokraci dhe Zhvillim
Avokatet Penaliste
Fondacioni Moisiu
CRCA
QSHDNJ
Civil Rights Defenders
IDRA
EMA
Grupi Shqiptar per te Drejtat e Njeriut
ACER
Qendra ALTRI
Klinika Ligjore per te Mitur
Qendra e Aleances Gjinore per Zhvillim
Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në fushën e monitorimit të proceseve
Zgjedhore;

Koalicion i vezhguesve vendor
OSBE
NDI (Instituti Kombetar Demokratik)
CRCA
E hene
6.07.2020 Seanca dëgjimore me:
Përfaqësues të botës akademike;
Fakulteti i Drejtësisë Tiranë
Fakulteti i Drejtësisë Durrës
Fakulteti i Drejtësisë Vlorë
Universiteti “Mesdhetar”
Universiteti “Europian”
Universiteti “Marin Barleti”

E marte

07.07.2020 Tryezë diskutimi me institucionet shtetërore dhe partnerët ndërkombëtare:
Avokati i Popullit
Prokurori i Pergjithshem

KQZ

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe te Drejten e Informimit
Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi

Delegacioni i BE-së
Këshilli i Europës
Zyra-OSBE
Zyra e UNDP- së
UNICEF

E merkure

8.07.2020 Përgjigje e pyetjeve drejtuar ekspertëve

E premte

10.07.2020 Diskutimi në parim i projektligjit.

E Hene

13.07.2020 Diskutimi nen për nen i projektligjit.

E Merkure
Datë 14.07.2020 Përgatitja dhe miratimi i raportit të mbledhjes së përbashkët për t’ia paraqitur seancës plenare.

E Enjte
30.07.2020 Shqyrtimi në seancë plenare