KLSH kallëzon në prokurori komisionin e vlerësimit të ofertave të ish-komunës Dërmenas, Fier

327
Ka shkaktuar një dëm ekonomik 3 milion lekë dhe impakt negativ në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit për 11.6 milion lekë 
Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 276/1, datë 13.3.2017, ka përfunduar auditimin në Bashkinë Fier, Njësitë Administrative ish-Komunat Qendër, Libofshë, Topojë, Frakull, Cakran, Levan dhe Dërmënas për periudhën 01.01.2013 deri më 31.7.2015, me objekt: “Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare”.
Me Vendimin nr. 81, datë 30.06.2017 të Kryetarit të KLSH-së, është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe me shkresën nr. 276/16, datë 30.06.2017, me qëllim përmirësimin e gjendjes i janë rekomanduar Bashkisë Fier, masa me karakter organizativ; masa për shpërblimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 51.3 milion lekë dhe shpenzime me efekte negative në buxhet për vlerën 29,4 milion lekë.
Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fuqi në fushën e prokurimit publik, në vlerësimin e ofertave ekonomike duke vepruar me dy standarte vlerësimi dokumentacioni për procedurën e prokurimit “Riveshje e dy rrugëve paralele Hidrovor-Bregdet dhe hapje traseje për rrugë paralele me bregdet”, ndër të cilat më kryesoret janë:
– Është shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën prej 3,085,240 lekë pa TVSH, për skualifikimin e padrejtë të Operatorit Ekonomik me ofertë me vlerë më të ulët, në kushtet kur Operatori Ekonomik ka plotësuar kërkesat e Dokumenteve Standarde të Tenderimit;
– Janë kryer veprime me efekt negativ në Buxhetin e Shtetit për vlerën 11,574,650 lekë, shkaktuar nga kualifikimi dhe shpallja fitues e Operatorit Ekonomik me ofertë më të lartë, në kushtet kur nuk ka plotësuar kriteret për kualifikim sipas Dokumenteve Standarde të Tenderimit;
në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe me VKM nr. 1 datë 10.07.2007 “Për Rregullat e Prokurimit Publik”.
Për këto shkelje dhe për të tjera, KLSH ka kryer pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier, me shkresën nr. 276/21 datë 08.07.2017 kallëzim penal ndaj D.B. me funksion ish-Përgjegjës i Zyrës së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave(KVO), në ish Komunën Dërmenas, Fier; J.S. me funksion Specialist Finance, në cilësinë e anëtarit të KVO në ish Komunën Dërmenas, Fier dhe K.B. në cilësinë e anëtarit të KVO në ish Komunën Dërmenas, Fier, për konsumimin e elementëve të veprave penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike” dhe “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga nenet 258 dhe 248, të Kodit Penal.
KLSH, me qëllim përmirësimin e situatës i ka rekomanduar Bashkinë Fier masa me karakter organizativ në lidhje me eleminimin e praktikave që kanë sjellë impakt negativ në buxhet, kryesisht në fushën e tatim taksave, në vlerën 1.1 miliard lekë. 
Sigal