HAS/ Votat për “Rilindjen” hedhin 1 miliard lekë për riparimin e ujësjellësit që kushton 700 milionë lekë

347
BASHKIA HAS 
1. Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike
2. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Krumë dhe Zarishtë” (vazhdim), Bashkia Has. 
3. Fondi Limit: 83,738,692 (Tetëdhjetë e tre milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mije e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH 
4. Afati për realizimin e punimeve: 36 muaj nga lidhja e kontratës. 
5. Data e zhvillimit te tenderit: 17.05.2017, ora 14:00 
6. Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Nr. 17, 02/05/2017, 
7. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët x Bazuar ne Nenin 58/2 te ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), nenit 21, 69 të VKM nr. 914, date 29/12/2014 (i ndryshuar) “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”
Sigal