Ekonomia miraton projektligjin për tatimin e të ardhurave; Nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira do tatohen 15 deri 23%

173
Sigal

Komisioni parlamentar i Ekonomisë dhe Financave miratoi nen për nen projektligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Projektligji ishte parashikuar të hynte në fuqi nga 1 janari 2023, por u shty në fund të këtij viti, pasi grupi i punës i ngritur nga komisioni parlamentar kërkoi të marrë në shqyrtim ankesat e Institutit të kontabilistëve të Miratuar dhe Shoqatës së Bankave.

Drafti i rishikuar nga deputetët solli vetëm rishikimin e disa termave, ndërsa nuk mori në konsideratë kërkesën e grupeve të interesit për shtyrjen e tatimit progresive të profesioneve të lira deri në dhjetor 2029, siç parashikohet të vijojë 0% tatim për bizneset e vogla tregtarë dhe të vetëpunësuarit e tjerë.

Përmes projektligjit të ri “Për tatimin mbi të ardhurat” nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0 %, por të ardhurat neto (fitimi) nga biznesi për të vetëpunësuarit do të tatohen me normat 15% për fashën 0 deri 14,000,000 lekë dhe mbi 14,000,000 lekë vendoset tatimfitimi 23%.

Projektligji përcakton dy afate zbatimi. Për të vetëpunësuarit e profesioneve të lira tatimi progresiv nga 15% deri në 23% do të nisë zbatimin nga 1 janari 2024, ndërsa për biznesin e vogël (duke përfshirë kategoritë të vetëpunësuarit) efektet e ligjit do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2029.

Debate pati edhe për neni 14 të projektligjit për zbritjen apriori të shpenzimeve të patatueshme. Deputeti Erion Braçe tha se zbritja e shpenzimeve në nivelin 60% për një prodhues, nuk mund të jetë e barabartë me një diskotekë.

Për zbritjen e shpenzimeve apriori sipas shumave të përcaktuara në draft ministrja e Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj sqaroi se është fakultativ dhe biznesi do të zgjedhë t’i përmbahet ose jo këtij neni sipas përqindjeve ose do të zgjedhe të bëjë deklarimit sipas legjislacionit.

“Bëhet fjalë vetëm për bizneset që kanë qarkullim vjetor deri në 10 milionë lekë, pra vetëm për biznese që i kategorizojmë si biznese të vogla. Ky është një nen i ri në legjislacion “Për tatimin mbi të ardhurat” me qëllim lehtësimin e procedurave për mbajtjen e kontabilitetit për bizneset e vogla, t’i lehtësojë ato. Arsyetimi që është përdorur pas përdorimit të përqindjeve të caktuara është në bazë të historikut të deklarimit të këtyre sektorëve. Pra është marrë një historik dhe është bërë një mesatare e shpenzimeve të sektorëve me qëllim të lehtëson në procesin e deklarimit”.

Deputeti i opozitës Bujar Leskaj propozoi që pikën b) të nenit 69 të dispozitës kalimtare: “Për entitetet, që operojnë në struktura akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”, përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat korporative do të vazhdojë të zbatohet sipas përcaktimeve të shkronjës “g”, të nenit 18, të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar të përcaktohet afati i zbatimit të kësaj lehtësie deri në fund të vitit 2023 ose 2024.

Leskaj nënvizoi se lehtësitë që i janë bërë këtyre strukturave është pabarazia më e madhe.

Ministrja e Financave Ibrahimaj tha se ligji aktual “Për tatimin mbi të ardhurat” parashikon një afat të kësaj lehtësie fiskale që është dhjetori i vitit 2024.

“Ne kemi mbajtur në fuqi parashikimet e ligjit që është në fuqi. Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”. Përjashtimi nga tatimi mbi fitimin, i parashikuar sipas këtij paragrafi, aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për ato struktura, të cilat përfitojnë statusin special deri në dhjetor 2024. Ky parashikim do të mbetet në fuqi”.

Ibrahimaj shpjegoi nëse subjekte të reja përfitojnë statusin special para vitit 2024, për ta do të aplikohet lehtësia fiskale për një periudhë 10 vjeçare./Monitor.al