Dy pensione në pleqëri dhe më pak tatim mbi të ardhurat nga paga? Ejani në “SIGAL PENSION”

26
Sigal

Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve në fund të 9-mujorit 2023 rezulton në 38,001 anëtarë. Ose thënë ndryshe, vetëm 1 në 35 mijë të punësuar në vend derdh diçka nga rroga në skemat private të pensioneve.

Të dhënat zyrtare tregojnë se nga mbi 1.3 milionë të punësuar, numri i kontribuuesve vullnetarë në fund të shtatorit ishte 38,001 ose 2.9% e totalit.

Duke e ditur se pensioni privat tashmë është diçka e nevojshme, veçanërisht për ata që duan të jetojnë me dinjitet, numri i anëtarëve megjithëse në rritje mbetet sërish i ulët.

Pse të anëtarësohemi në një fond pensioni privat e veçanërisht tek SIGAL Pension? Cilat janë avantazhet?

Sistemi privat i pensioneve ka këto avantazhe:

  • Ofron kushte më të favorshme moshe e vjetërsie në punë 5 vite para mbushjes se moshes ne shtet ;
  • Ofron përfitime më të mëdha se skemat shtetërore fondet investohen dhe kane nje interes vjetor ;
  • Kontributi zbritet nga të ardhurat personale të tij për efekt tatimi;
  • Fitimi që realizohet nga investimi i aseteve nuk i nënshtrohet tatimit gjate investimit ;
  • Kontributet e bëra nga punëdhënësi dhe çdo kontribues tjetër, në emër dhe për llogari të anetarit jane prone e tij
  • Asetet e anetarit jane te trshegueshme
  • Kontributet e bëra nga punëdhënësi në interes të punëmarrësve të tij vlerësohen shpenzim operativ, i zbritshëm për qëllime të tatimit mbi fitimin, deri në shumën vjetore për çdo punëmarrës, tahshme me ndryshimine ligjit e barabartë me pagen minimale vjetore 480,000 lekë”, shprehet Edmond Koçi, zv.Drejtor i “SIGAL Pension”.

Sa duhet të paguaj?

Sa të dëshironi. Shuma minimale e kontributit fillon nga 1’000 lekë në muaj. Sa më herët të fillojë kontributi aq më i mirë është investimi dhe si rrjedhojë edhe përfitimi në moshën e pensionit.

Ajo që ne propozojmë është gjithmonë në varësi të të ardhurave që individi ka dhe moshën e këshillojmë se kur ai duhet të nisë investimin dhe shumat mujore që duhet të paguaj.

Me ndryshimet e reja ligjore kontributi mujor, i njohur si shpenzim i zbritshëm tashmë është  rritur  deri 40,000 lekë në muaj dhe për nivele pagash të cilat kalojnë ne taksimin e të ardhurave personale 23%  është një përfitim i mirë nëse këtë vlerë mujore e kalojnë në llogarine e tyre të pensionit privat.

Sepse në këtë formë do paguajnë tatim më pak dhe në ndryshim nga ligji i vjetër, i cili tatimin që nuk e kishe paguar gjatë investimit ta mbante në fund, kur merrje pensionin, tashmë nuk e paguan më këtë tatim nëse fondet i merr në forme pensioni mujor për të paktën 2 vite”, vijon Koçi.

 Në fillim të muajit nëntor hyri në fuqi Ligji për “Për fondet e pensionit privat”. Ky ligj, përmirëson bazën ligjore të tregut të fondeve të pensioneve private, duke e përafruar atë me Direktivat Europiane.

Ndër synimet kryesore të këtij ligji janë; mbrojtja e interesave të anëtarëve, si edhe nxitja e pjesëmarrjes në skemën e pensionit privat.

Për të mësuar më shumë mbi benefitet dhe lehtësirat që sjell ky ligj, ne intervistuam znj.Livja Gjika, juriste e “SIGAL Pension”.

 “Ligji i ri, përveç se sjell rritje të ndjeshme të incentivave fiskale për anëtarët që kanë zgjedhur të kontribuojnë në fondet e pensionit privat, i ka vendosur shoqërive administruese kërkesa më të larta për transparencë ndaj anëtarëve të tyre.

 Ligji në fjalë rregullon edhe marketingun dhe veprimtarinë promovuese të fondeve të pensionit privat, duke i bërë këto fonde më shumë të prekshme për individët dhe punëdhënësit që duan të kontribuojnë për punëmarrësit e tyre.

 Ky ligji sjell për herë të parë edhe një formë të re të fondit privat të pensionit, siç janë fondet me pjesëmarrje të mbyllur. Thënë ndryshe Fondi i pensionit profesional i krijuar nga një punëdhënës, disa punëdhënës ose një entitet i organizuar si bashkim punëdhënësish, sindikatë apo bashkime sindikatash, shoqatë apo çdo kombinim i tyre sipas një akt krijimi ose marrëveshjeje të rënë dakord midis tyre”, shprehet Gjika.

 Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare publikoi pak ditë më parë të dhënat mbi tregun e pensioneve private në Shqipëri për periudhën janar-shtator 2023.

Sipas AMF, pesë fondet e pensionit privat që funksionojnë në Shqipëri zotëronin së bashkunjë total asetesh neto prej 60.8 milionë eurosh, me “SIGAL Pension” e para në treg me 42% të totalit.

Do të vijë një ditë kur ne të gjithë do të kemi nevojë për pension gjatë pleqërisë. Duke kursyer që në rini dhe përgjatë gjithë kohës që jemi në punë, mund t’i sigurojmë vetes të ardhura shtesë gjatë pleqërisë e kështu nuk i bëhemi barrë fëmijëve apo familjarëve të tjerë. Ndaj mos pyesni më nëse ju nevojitet apo jo një pension privat.

Mendoni sot për pleqërinë tuaj. Sigurojini vetes një pension të dytë me “SIGAL PENSION”.

SIGAL PENSION, E ARDHMJA JONË SË BASHKU

Web: www.fondisigal.com.al

E-mail: [email protected]

Tel: +355 44 511 666