Drejtoria e Shërbimit Qeveritar po kthehet në “depo aparatesh fonie”, tjetër tender 75 milionë lekë brenda 10 ditësh

445
PA KOMENT
1. Emri: Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për Propozime”-Prokurim elektronik 
3. Objekti i kontratës: “kompletimi i sallave të pallatit të kongreseve me sistem fonie dhe përkthimi simultan” 
4. Fondi limit: 6,333,200 (gjashtë milion e treqind e tridhjetë e tre mije e dyqind) lekë pa TVSH Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 dite pune 
5. Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 9/06/2017 Ora: 14.00 
6. Afati kohor për hapjen e ofertave: 09/06/2017 Ora: 14.00