12 miliardë lek për klanin e ministrit Beqaj

590
Sigal

Skandali/Urdhëresa e Ministrit të Shëndetësisë Beqaj rrezikon jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptarë me barna të falsifikuara

Probleme ligjore, etike dhe korruptive konfirmohen në Ministrinë e Shëndetësisë nga vetë titullari i saj. Deri më tani asnjë Ministër i Shëndetësisë s’ka pasur mundësi të thyejë ligjin. Në tregun tonë farmaceutik qarkullojnë barna të regjistruara, ndërsa tani me anë të një urdhërese të Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj (modifikimi i dokumenteve të tenderit për barnat), në shkelje të Ligjit 9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, nuk dihet se çfarë barnash do të qarkullojnë në treg. Sipas urdhrit të Ministrit Beqaj hiqen disa nga kërkesat për t’u kualifikuar në tender të cilat janë; autorizimi i prodhuesit dhe vërtetimi i regjistrimit të barit në Republikën e Shqipërisë. Kjo gjë rrit mundësinë që biznese të ndryshme të sjellin barna të pakontrolluara (falsifikuara), që mund të jenë të pasigurta dhe mund t’i sjellë kushdo… Në këtë fazë, thonë specialistët merr tenderin ai që e sjell më lirë, mjafton leja e importit. Ministri me anë të lejes së importit ka marrë atributet e një komisioni që vlerëson duke u nisur në kriteret e përcaktuara në ligj. I gjithë ky atribut lejon subjektivizëm në vendimet e ministrit për të autorizuar që “x bar” ta sjellë një person i favorizuar prej tij. Tregu ynë farmaceutik rrezikohet të mbushet me barna të falsifikuara me treg nga Turqia, India, Kina etj. Në këtë mënyrë, Ministri i Shëndetësisë legalizon importin paralel të barnave të kontrabanduara, duke rrezikuar jetën e qytetarëve shqiptarë. Shqiptarët rrezikojnë të blejnë me lekë vdekjen e tyre nga futja e barnave të falsifikuara në tregun farmaceutik. Për këtë problem shoqata e farmacistëve dhe grosistët i kanë drejtuar Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, një letër e cila do të bëhet publike sot në një njoftim për shtyp në orën 9.30 në hotel “Tirana”.

Urdhëresa e ministrit

Disa ditë para datës së organizimit të tenderave të barnave, Ministria e Shëndetësisë nxori një urdhëresë për të shtyrë datat e tenderit dhe për të hequr disa nga kërkesat për t’u kualifikuar për tender. Këto kërkesa janë: autorizimi i prodhuesit dhe vërtetimi i regjistrimit të barit në Republikën e Shqipërisë.

Me heqjen e këtyre kërkesave mund të lejohen që të importohen barna që nuk janë të regjistruara në Shqipëri. Kjo përbën shkelje të hapur të ligjit të barnave dhe shërbimit farmaceutik. Gjithashtu, kompanitë që prodhojnë këto barna nuk do të kenë më mundësi të monitorojnë barnat për Republikën e Shqipërisë. Kjo gjë rrit mundësinë që biznese të ndryshme të sjellin barna të pakontrolluara, që mund të jenë të pasigurta.

Bazuar në ligjin 9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar, urdhëresa e firmosur nga Ministri i Shëndetësisë me nr. 668/4 datë 21.03.2014 bie ndesh drejtpërsëdrejti me ligjin e lartpërmendur.

Në nenin 11 pika 1 Ligji thotë: “Barnat që qarkullojnë në Republikën e Shqipërisë duhet të jenë të regjistruara, me përjashtim të barnave të përgatitura në farmaci, sipas recetës së mjekut dhe formularit farmaceutik”.

-Duke eliminuar kërkesën e vërtetimit të regjistrimit të barit në Republikën e Shqipërisë, praktikisht do të thotë që në Shqipëri mund të importohet çdo lloj bari nga çdo vend i botës.

Në nenin 47 pika 1 ligji thotë: “Barnat e regjistruara në Republikën e Shqipërisë importohen nga importuesit e autorizuar nga kompanitë mbajtëse të autorizimit të tregtimit ose nga kompanitë prodhuese, në bazë të regjistrit të botuar të barnave, sipas nenit 18 të këtij ligji”.

-Me shkeljen e këtij neni, barnat që futen në Shqipëri nuk mund të jenë të kontrolluar dhe kompanitë që i prodhojnë ato nuk mbajnë dot përgjegjësi për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin pa kontrolluar origjinën e tyre.

Ne nenin 13, pika 4 citohet që: Barnat regjistrohen vetëm kur plotësojnë kriteret e efektshmërisë dhe të sigurisë, në përputhje me qëllimin e përdorimit.

-Kompanitë farmaceutike me anë të sistemit të famakovigjilencës i gjurmojnë barnat nga pika e prodhimit deri te konsumatori në Shqipëri; me këtë urdhëresë kjo hallkë prishet dhe barnat që futen në Shqipëri mund të jenë të pakontrolluara dhe të pasigurta (barnat e falsifikuara mund të gjejnë një hapësirë më shumë për të ardhur në treg).

Përveç shkeljes së ligjit, vendimet e marra do të kenë pasoja katastrofike duke sjellë shkatërrimin e shërbimit farmaceutik shqiptar, favorizimin e klientëve personalë, ligjërisht distancimin e kompanive farmaceutike nga përgjegjësia për këto barna dhe më e rëndësishmja mundësia e dëmtimit të pacientit shqiptar. Farmacia është kuzhina e mjekësisë dhe shkatërrimi i saj sjell shkatërrimin e mjekësisë. Me gjithë seriozitetin, devotshmërinë dhe profesionalizmin e punës së mjekut për diagnostikimin e saktë të sëmundjes së pacientit, nëse barnat për kurimin e saj nuk janë efektive, përkeqësojnë jetën e të sëmurëve duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. E gjithë kjo katastrofë në mjekësi nuk sjell tjetër, përveçse mbjell vetëm vdekje.

Ulja e çmimit të barnave për konsumatorin (që deklarohet se është synimi i Ministrisë së Shëndetësisë), sipas specialistëve të fushës, mund të vijë si pasojë e negocimit me kompanitë farmaceutike bazuar në vendimin e qeverisë në fuqi duke garantuar sigurinë, cilësinë dhe efikasitetin e barnave. Kjo gjë nuk mund të arrihet duke firmosur shkresa që dalin sipër ligjit dhe destabilizojnë tregun farmaceutik shqiptar.

Goditja e bizneseve të konsoliduara

Urdhëresa e Ministrit të Shëndetësisë godet bizneset e konsoliduara që mbrojnë shëndetin e qytetarëve shqiptarë. Me këtë urdhër shkelet barazia e produkteve në tender, që s’kualifikohen biznese, edhe pse kanë gjithë dokumentacionin e ligjshëm. E gjithë kjo është bërë për t’u hequr biznesin atyre që janë të ligjshëm dhe për të favorizuar klientelën e vetë ministrit Beqaj. Barnat që do të futen në këtë mënyrë në Shqipëri nuk mund të jenë të kontrolluar dhe kompanitë që i prodhojnë ato nuk mbajnë dot përgjegjësi për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin pa kontrolluar origjinën e tyre. Bizneset apo personat e autorizuar nga ministri do të sjellin një bar pa origjinë, por sigurisht me destinacion qytetarin shqiptar. Eliminimi i kërkesës së regjistrimit do të thotë automatikisht import të çfarëdolloj bari nga çfarëdolloj vendi, duke rrezikuar përmbytjen e tregut farmaceutik me barna të falsifikuara nga vende të cilat njihen për këtë.

box

Kërkesat e dokumenteve për shpalljen fitues në dokumentin fillestar

-Vërtetim për regjistrimin e medikamenteve të ofertuara ose certifikatë regjistrimi nga QKKB. Regjistrimi të jetë i vlefshëm minimumi 30 (tridhjetë) ditë nga dita e hapjes së ofertave.

-Për medikamentet  e paregjistruara për qarkullim në territorin e Shqipërisë, kërkohet që ato të jenë të regjistruar në një nga vendet e Bashkimit Europian, Zvicër,  SHBA, Japonisë, Kanadasë, Australisë,  ose  barnat e prodhuara dhe te regjistruara për qarkullim në vendet e Ballkanit. Për këtë kërkohet që ofertuesi të paraqesë:

-Deklaratë me anën e të cilës të konfirmohet regjistrimi i medikamenteve që ofron në një nga vendet e mësipërme. Në deklaratën e nënshkruar dhe vulosur nga ofertuesi, duhet të deklarohen emri dhe adresa e plotë e Institucionit/eve të autorizuar që kanë bërë regjistrimin e medikamenteve për qarkullim në një nga vendet e sipërcituara; Të dhëna kontakti për këto institucione (Tel, fax, e-mail, ëeb-site); Data e regjistrimit të barnave pranë këtij institucioni dhe periudhën e vlefshmërisë të këtij regjistrimi.

-Vetëdeklarim për origjinën e mallit, ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).

-Autorizim nga prodhuesi/i nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë barnat e tyre në këtë procedurë prokurimi.

Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 

 

box

Pjesë nga Ligji nr.9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar

KREU III, REGJISTRIMI

Neni 11, Qarkullimi i barnave

1. Barnat që qarkullojnë në Republikën e Shqipërisë duhet të jenë të regjistruara, me përjashtim të barnave të përgatitura në farmaci, sipas recetës së mjekut dhe formularit farmaceutik.

2. Për përballimin e gjendjeve emergjente (katastrofa natyrore, epidemi) ose në raste nevojash të shërbimit shëndetësor (alternativa të vetme barnash për mjekim ambulator dhe spitalor), Ministri i Shëndetësisë autorizon importimin e barnave të paregjistruara, sipas rregullave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

box

KM/Vendimi për lëshimin e autorizimit

Vendim i KM nr. 24, datë 22.1.2014. “Për përcaktimin e rregullave për lëshimin e autorizimit të. Ministrit të Shëndetësisë për importimin e barnave të paregjistruar” thotë:

1. Për përballimin e gjendjeve emergjente (katastrofa natyrore, epidemi) ose në rast nevojash të shërbimit shëndetësor (alternativa të vetme barnash për mjekim ambulator, spitalor), ministri i Shëndetësisë lëshon autorizim për importimin e barnave të paregjistruar.

2. Kërkesa për autorizim importi për çdo bar të paregjistruar paraqitet pranë Drejtorisë Farmaceutike, në Ministrinë e Shëndetësisë, nga subjektet e licencuara për importimin e barnave. Në kërkesën për t’u pajisur me autorizimin përkatës për importimin e barnave të paregjistruar, për çdo bar të paregjistruar duhet të përcaktohen emri, principi aktiv, doza dhe forma farmaceutike, sasia, çmimi për njësi i barit, emri dhe adresa e mbajtësit të autorizimit për hedhjen në treg të barit dhe/ose firma prodhuese, si dhe një përshkrim i shkurtër për përdorimin e barit.

3. Autorizimi për importimin e barnave të paregjistruar jepet vetëm për ato barna, që nuk janë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Kontrollit të Barnave.

4. Drejtoria Farmaceutike, në Ministrinë e Shëndetësisë, publikon në faqen zyrtare të kësaj ministrie, adresën elektronike të kontaktit për çdo komunikim të nevojshëm lidhur me procedurën e dhënies së autorizimit për importimin e barnave të paregjistruar.

5. Autorizimi për importimin e barnave të paregjistruar është i vlefshëm për një periudhë dymujore nga koha e lëshimit dhe jepet kundrejt një tarife prej 5 000 ( pesë mijë) lekësh për çdo bar.

6. Drejtoria Farmaceutike, përpara lëshimit të autorizimit të importimit për barin, ka të drejtë të verifikojë dokumentacionin e paraqitur nga subjekti importues, pranë autoriteteve apo subjekteve private ose publike, nga ku ato janë lëshuar.

7. Inspektorati i Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave, përpara fillimit të procedurës së zhdoganimit për barin përkatës, kërkon nga subjekti importues, përveç autorizimit të ministrit të Shëndetësisë për importimin e barnave të paregjistruar, sipas pikës 2, të këtij vendimi, edhe këto dokumente:

a)    Faturat (invoice) e barit, për të cilin është bërë kërkesa së bashku me të dhënat për sasitë.
b)    Certifikatën e cilësisë për çdo seri të barit.
c)    Certifikatën e origjinës së barit.

8. Dokumentacioni i përmendur në pikën 7, të këtij vendimi, ruhet nga Inspektorati i Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave, i cili njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave me anë të një autorizimi të veçantë.

9. Barnat e paregjistruar, pasi zhdoganohen sipas rregullave në fuqi, pajisen me pullën e kontrollit nga Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave.

10. Të gjitha autorizimet e importimit të barnave të paregjistruar, që jepen nga Drejtoria Farmaceutike, në Ministrinë e Shëndetësisë, publikohen në faqen zyrtare të kësaj ministrie, jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga data e lëshimit të tyre.

11. Çmimi i barit, për të cilin është dhënë autorizim importi, nuk duhet të ndryshojë për një periudhë 1-vjeçare nga data e hyrjes së barit në Republikën e Shqipërisë. Përjashtimisht, brenda vitit do të pranohet kërkesa dhe do të lëshohet autorizim vetëm për importimin e barnave me çmim të njëjtë ose më të ulët se ai i deklaruar për herë të parë në atë vit.

 K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

box

12 miliardë e 50 milionë lekë për të favorizuarit e ministrit Beqaj

Në urdhëresën e ministrit të shëndetësisë janë të përcaktuar edhe lotet për të cilat janë hequr autorizimi i prodhuesit dhe vërtetimi i regjistrimit të barit në Republikën e Shqipërisë. Fondi limit për këto lote së bashku është 1,204,980,563 lekë. Pra rreth 12 miliard e 50 milion lekë është fondi që ministri Beqaj do t’ia shpërndajë të parapëlqyerve të tij, të cilët për të nxjerrë fitime maksimale do të mbushin tregun farmaceutik me barna të pakontrolluara, të falsifikuara duke luajtur me jetën  dhe shëndetin e qytetarëve shqiptarë.

Lotet:

-Për “Blerje barna antineoplastike dhe imunomodulatore, gjaku dhe organet formuese të gjakut si dhe sistemi kardiovaskular për nevoja spitalore ndarë në lote” (Bl-1 bar/1 lot) me fond limit total 185.104.715 lekë pa TVSH : Lotet nr. 1.3.4. 5. 6, 7, 8, 9.

-Per “Blerje barna antineoplastike dhe imunomodulatore, anti-infektivë të përgjithshëm, antiparazitare, gjaku dhe organet formuese të gjakut si dhe sistemi kardiovaskular për nevoja spitalore ndarë në lote” (B2-1 bar/1 lot) me fond limit total 197 614 160 lekë pa TVSH; Lotet nr. 1, 2, 3, 5, 6.

-Për “Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, sistemi muskulo-skeletik, sistemi nervor si dhe sistemi respirator per nevoja spitalore ndarë në lote” (B3- 1 bar/1 lot) me fond limit total 187 337 799 lekë pa TVSH; Lotet nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,10,11.

-Për “Blerje barna antineoplastike dhe imunomodulatore, antiparazitare, dermatologjike dhe lëndë kontrasti (për CT, MRI, gastrointestinale) per nevoja spitalore ndarë në lote” (B4-1 bar/1 lot) me fond limit total 129.278.630 lekë pa TVSH; Lotet nr. 3, 4, 5,11,14, 26, 30.

-Për “Blerje oksigjen i lëngshëm, barna sistemi respirator dhe psikiatrik për nevoja spitalore ndarë në lote” (B5-1 bar/1 lot) me fond limit total 188.076.622 lekë pa TVSH; Lotet nr. 6,12, 22.

-Për “Blerje barna anti-infektive të përgjithshëm, gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore ndarë në lote” (B7-1 bar/1 lot) me fond limit total 140.438.944 lekë pa TVSH; Lotet nr. 5,18, 41, 43.

-Për “Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut si dhe sistemi muskulo-skeletik për nevoja spitalore ndarë në lote” (B8-1 bar/1 lot) me fond limit total 177.129.693 lekë pa TVSH; Loti nr. 1.