Tender 12 milionë lekë për prashitjen e luleve tek Qendra Spitalore “Nenë Tereza”

389

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
2. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Shtesë Kontrate“Shërbimi i pastrimit të jashtëm dhe mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në
Q.S.U.T”Buletini Nr. 1 datë 09 Janar 2017 Agjencia e Prokurimit Publik Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://www.app.gov.al 144/219
3. Fondi limit:1.038 524.2(një milion e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzet e katër). lekë pa TVSH, dhe 1.246 229 (një milion e dyqind e dyzet e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e nëntë) lekë me TVSH.,vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.
4. Vlera totale përfundimtare: 1 246 229 (me TVSH)