Ministria e Shëndetësisë, 2 miliardë lekë për reagjentët e marrjes së gjakut, 300 milionë për blerje gjaku!

136
Batërdi tenderësh në shëndetësi, hije dyshimi për abuzime me miliarda lekë fonde publike
Skandali: Njoftimi për lëvrimin e fondit bëhet në datën 6 mars 2017, por me afat kohor të lejuar, në datën 31 dhjetor 2016
MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
1. Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 29/ 23.01.2017 
2. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje reagjentë, materiale mjekësore etj., për Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut”, 
3. Fondi limit në total: 175.553.179 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH 
4. Kohëzgjatja e kontratës: Lot 1: Afati i lëvrimit deri në fund të Dhjetorit 2017, sipas kërkesës së QKTGJ. 
Spitali-Elbasan, 13 milionë lekë për filma radiologjie, por pacientët përcillen tek klinikat private

QENDRA SPITALORE “XH. KONGOLI” ELBASAN 
1. Autoriteti kontraktor: QENDRA SPITALORE “XH. KONGOLI” ELBASAN, adresa: Drejtoria e Spitalit Elbasan. nr.tel: 00355 54 58645 
2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kërkese për propozim (prokurim me mjete elektronike). 
3. Objekti i prokurimit: BLERJE MATERIALE RADIOLOGJIKE 
4. Fondi limit: 1.082.300 (një milion e tetëdhjete e dymijë e treqind) leke pa tvsh. 
5. Vlera totale e kontratës 999.200 (nëntëqind e nëntëdhjete e nëntë mijë e dyqind) 
6. Data e lidhjes se kontratës:21.02.2017 
Shëndetësia e Pogradecit, 32 milionë lekë për ushqime, 40 milionë lekë për roje private
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec, Adresa Rruga “ Islam Dani”Pogradec, Tel/Fax 083222614 
2. Lloji i procedurës: Kërkese për propozim 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Furnizim me Ushqime për Spitalin Pogradec 
4. Fondi limit: 2 916 835 (dy milionë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH ose 3 500 202 (tre milionë e pesëqind mijë e dyqind e dy) lekë me TVSH 
5. Vlera totale: 3.236.220 lekë