KQZ, sot në orën 12:00 zhvillon mbledhjen, shqyrtimi i projekt vendimeve

117
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 03.05.2017, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
A. Shqyrtimi i projekt vendimeve,
1. Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të liçensuar, të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike, për vitin kalendarik 2016.
2. Për caktimin e disa Qëndrave të Votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 18 Qershor 2017.
3. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.1, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
4. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.2, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
5. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.3, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
6. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.4, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
7. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.5, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
8. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.6, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
9. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.7, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
10. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.8, Qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
11. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.16, Qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
12. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.17, Qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
13. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.18, Qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
14. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.19, Qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
15. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.44, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
16. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.45, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
17. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.46, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
18. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.47, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
19. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.48, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
20. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.49, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
21. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.50, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
22. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.51, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
23. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.52, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
24. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.53, Qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
25. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.67, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
26. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.68, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
27. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.69, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
28. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.70, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
29. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.71, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
30. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.72, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
31. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.73, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
B. Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” për funksionarin publikë:
1. Z.Vladimir Kosta, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.