KQZ, ditën e martë ora 12:00, shqyrtimi i projekt vendimeve

177
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 02.05.2017, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: 
A. Shqyrtimi i projekt vendimeve, 
1. Për miratimin e Manualit të Punës së Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, të datës 7 Maj 2017. 
2. Për miratimin e Manualit të Punës së Grupit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin, të datës 18 qershor 2017. 
3. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.9, Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
4. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.10, Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
5. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.11, Qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
6. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.20, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
7. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.21, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
8. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.22, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
9. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.23, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
10. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.24, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
11. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.25, Qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
12. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.62, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
13. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.63, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
14. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.64, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
15. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.65, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
16. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.66, Qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
17. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.74, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
18. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.75, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
19. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.76, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
20. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.77, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
21. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.78, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
22. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.79, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017.
23. Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave të ZAZ-së Nr.80, Qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 18 Qershor 2017. 
24. Për caktimin e disa Qëndrave të Votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 18 Qershor 2017. 
25. Për lirimin dhe emërimin e anëtarëtit të KZAZ-së nr. 69, Qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18 Qershor 2017. 
26. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e Vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumëemerore për Këshillat Bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”