KLSH: AZHBR nuk ka përgatitur strategji komunikimi për të përcaktuar objektivat

 Vijon nga numri i kaluar

 

3.      Mbi ndikimin e fondeve për publicitet në efektivitetin e granteve të dhëna:

-          Rritja e shpenzimeve buxhetore për informim mediatik nuk ka pasur lidhje me numrin e skemave përfituese, pasi numri i tyre për çdo vit ka qenë midis 15-19 skemave, si dhe nuk ka ndryshim as të llojit të skemave, duke sjellë si pasojë përdorim pa efektivitet të fondeve për informimin mediatik të publikut për skemat kombëtare të zhvillimit të bujqësisë dhe rural.

-          AZHBR nuk ka përgatitur strategji komunikimi për të përcaktuar objektivat, grupet e synuara, mjetet, treguesit etj., dhe një set indikatorësh për të matur efektivitetin e kësaj pjese të rëndësishme të fondeve buxhetore.

-          AZHBR është kufizuar vetëm në dy mjete informimi: në blerjen dhe shfaqjen e spoteve nga operatorët televizive, si dhe botimin në median e shkruar, megjithëse ka pasur mundësitë ligjore që të zgjerojë mjetet e komunikimit me publikun edhe me fletëpalosje, broshura, postera, takime informative rajonale, workshop-e etj.

 

4.      Mbi efektivitetin e financimeve buxhetore për mbrojtjen e ullirit nga insektet dëmtuese:

-          Mungesë qëndrueshmërie në treguesit e përfitimit të skemës së mbrojtjes ullishteve nga dëmtimi i mizës, pasi në periudhën 2014 - 2016 ka ndryshuar përcaktimin e fermerëve përfitues nga Ministria e Bujqësisë në DB, në përcaktimin e numrit të rrënjëve për ha, ndryshimit të formës dhe afatit të paraqitjes së listave etj., duke sjellë si pasojë çorientimin e përfituesve dhe ulje të efektivitetit të kësaj skeme.

-          Përcaktimet e sipërfaqes për trajtim nga ana e DB në vite kanë ndryshuar, pra nuk janë trajtuar sipas kësaj kërkese, duke ulur ndjeshëm efektin e kësaj mase në shkallë vendi si dhe në aplikimin e të gjithë fondit të akorduar.

-          Gjatë zbatimit të procedurës se prokurimit janë shfaqur mangësi në përcaktimin e fondit limit mbi bazën e ofertave të cilët nuk plotësojnë kërkesat përkatëse të një dokumentacioni zyrtar argumentues për këtë qëllim, por kanë vendosur kufirin maksimal prej 35,000 lekë të përcaktuar në VKM për këtë skemë.

 

5.      Mbi përdorimin me ekonomicitet të mbështetjes financiare të investimeve në bujqësi:

-          Brenda një periudhe 5 vjeçare ka pasur ndryshime të mëdha të nivelit të financimit, vlerës dhe aq më tepër të drejtimeve të investimit, gjë që tregon se nuk ka një strategji me objektiva të qarta dhe të matshme për të orientuar zhvillimin e bujqësisë në përputhje me strategjinë ndërsektoriale 2014-2020.

-          Renditje e zonës së Tiranës dhe Durrësit me vlerën e investimit më të lartë në periudhën 2014-2016 tregon se më shumë ka përfituar zhvillimi i biznesit në tërësi, se sa ai i lidhur me rajonet bujqësore të zhvilluara, ndërkohë që ka qarqe si ai Dibrës që nuk ka fare apo Kukësi, të cilat edhe si pasojë e mungesës së aplikimeve, kanë vetëm një përfitues në vitin 2015.

-          Kriteret e vendosura nuk kanë siguruar mbështetje prioritare të intensifikimit të bujqësisë ose veprimtaria informuese e AZHBR ka qenë kuptuar e diferencuar, si dhe paraqitja e projekteve të fryra dhe në pjesën më të madhe me zëra shpenzimesh të fshehta, të pamundura për tu verifikuar nga ana e specialistëve, si dhe mungesa e teknicienëve të fushës, e ka bërë joshëse këtë formë mbështetjeje me investime, por që deformon arritjen e objektivave të zhvillimit bujqësor dhe rural.

 

6.      Mbi monitorimin e granteve për zhvillimin e bujqësisë:

-          Mungesa e përcaktimit në udhëzimet e përbashkëta të MBZHRAU dhe MF në periudhën 2013-2017, funksionit të monitorimit për skemat kombëtare të vogla, përveç verifikimit para financimit dhe pas financimit 70 % të vlerës së investimit, ka ulur efektivitetin e fondeve të dhëna ndaj fermerit.

-          Mungesa e sektorit të monitorimit për periudhën 2013-2015, mungesa e analizës për përcaktimin e numrit të duhur të stafit të kësaj strukture, me qëllim mbulim sa më të mirë të monitorimit të investimeve, si dhe fillimi i aktivitetit të kësaj strukture rreth 10 muaj me vonesa nga momenti i krijimit, ka sjell ulje të eficiencës dhe efektiviteti të AZHBR në ushtrimin e këtij funksioni, ka ndikuar negativisht në efektivitetin e fondeve të dhëna për skemat kombëtare.

-          Mungesa e manualit të detajuar për sektorin e monitorimit, metodologjisë për kryerjen e monitorimit, ka sjell ulje të efektivitetit gjatë ushtrimit të detyrave të këtij sektori dhe ulje të efektivitetit të fondeve të dhëna.

 

KLSH, me shkresën nr. 639/6 prot. dhe nr. 639/9 prot., datë 30/12/2017, ia ka bërë të njohura rezultatet e këtij auditimi përkatësisht Komisionit për Ekonominë dhe Financat, si dhe Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.

 

Shënim. Në faqen në internet të KLSH-së gjendet i plotë Vendimi i Kryetarit të KLSH me nr. 209, datë 29.12.2017 në lidhje me këtë auditim.