Vilma e “Chek-up”, ofensivë tenderësh edhe në spitalet e Elbasanit, 198 milionë lekë pajisje ortopedike

392
Fondet publike përveçse u jepen klientëve dhe familjarëve të shtetarëve, llogariten me vlera 2-3 herë më të lartë dhe realizohen vetëm 50-60% e punëve
– Pazaret i menaxhon dhe i maskon me letra, ortaku i saj grek i analizave mjekësore, Vasil LLajo që ka “ngulur kthetrat” mbi koncesionin e laboratorëve
QENDRA SPITALORE “XH. KONGOLI” ELBASAN 
2. Lloji i procedurës: Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë – ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 2 vjeçar. (Procedure e përqendruar ne M.SH) 
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Furnizimin me materiale mjekësore për shërbimin e Ortopedisë së Qendrës Spitalore Xh. Kongoli Elbasan”. 
4. Fondi limit: 19.850.740 (nëntëmbëdhjetë milionë tetëqind pesëdhjetë mijë shtatëqind e dyzet) lekë. 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nënkontraktimin): 
Vlera: 896.504(tetëqind nëntëdhjetë gjashtëmijë pesëqind e katër)lekë. 
6. Data e lidhjes së kontratës 29.03.2017 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 
8. Pwr dijeni: Bashkimit të operatorëve ekonomikë: Shoqërisë “TRIMED” shpk me NIPT K51612031J, me adresë: Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 1, Godina 3 katëshe, me përfaqësuese ligjore znj.Gentiana PEPOSHI dhe Shoqërisë “LAYO” shpk, me NIPT K92317014S, me adresa: Rr. Lord Bajron, Laprakë, Tiranë, e përfaqësuar nga administratori z.Vasil LLAJO; përfaqësuar nga shoqëria “TRIMED” shpk me NIPT K51612031J, me adresë: Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë- Durrës, Km 1, Godina 3 katëshe, e përfaqësuar nga përfaqësuese ligjore znj.Gentiana Peposhi, që këtu e në vijim do të quhet “Kontraktuesi”.Përqindja e pjesëmarrjes sipas kontratës së bashkëpunimit është: Operatori ekonomik“Trimed” shpk 50% dhe operatori ekonomik “Layo” shpk 50%.