Fadil Kepi: Kushtet për pensione të punonjësve të shëndetësisë

202
Pensionet e plota dhe të pjesshme të pleqërisë, mënyra e llogaritjes, punonjësit me grada shkencore, shtesa e pensionit kur punon mbi moshë dhe pensionet suplementare për gradat shkencore e detyra kushtetuese
Pyetje, disa punonjës të shëndetësisë, infermiere, mjekë të specialiteteve të ndryshme,veterinerë, laborantë etj, janë të interesuar të dinë për kushtet e përfitimit të pensionit sipas ndryshimeve që u bënë nga viti 2015, ligjit të sigurimeve shoqërore.
1- PËRGJIGJE, PËR PENSIONET E PLOTA TË PLEQËRISË
Punonjësit e mësipërm pavarësisht nga specialiteti i tyre dhe institucioni buxhetor ku punojnë përfitojnë pension të plotë kur plotësojnë këto dy kushte:
Për më shumë në botimin e nesërm të gazetës “Telegraf”