Reklamimi në Gazetën Telegraf


Gazeta “Telegraf” ofron për reklamimin e kompanive tuaja, faqen e parë të saj me hapsira në përmasat e 12 cm2, 24 cm2 dhe 56 cm2 për Logo tek koka si dhe në fund të faqes. Hapsira të përmasave të ndryshme (duke filluar nga 24 cm2 deri në 684 cm2) në faqet e saj të brendshme, gjithashtu faqet e plota me ngjyra ose bardh e zi si të brendshme ashtu dhe të fundit.

Portali online i gazetës telegraf ( telegraf.al ) ka një audiencë gjithnjë në rritje si rezultat i cilësisë së përmbajtjes, shpejtësisë së përditësimit dhe larmisë së informacionit. Kjo e bën websitin telegraf.al një mjedis të përshtatshëm reklamimi për bizneset dhe institucionet që dëshirojne ti komunokojnë një audiencë të madhe sherbimet, produktet, idetë apo njoftimet e tyre.

Përmasat e reklamave në websit janë si më poshtë:

 • 300 x 250
 • 870 x 200
 • 300 x 600
 • 1200 x 200
Reklama duhet të plotesojë kriteret e mëposhtme:

 • Madhësia reklamës nuk duhe të kalojë 50KB.
 • Pranohen vetëm formatet JPG, PNG, GIF dhe SWF.
 • Nëse reklama është SWF ajo duhet të jetë më pak ose deri në 30 sekonda.
 • Nëse reklama ështv SWF ajo duhet të jetv më pak ose deri në 24fps.
 • Nëse reklama është GIF i animuar gjatesia e animacionit duhet të jetë më pak ose deri në 30 sekonda.
 • Nëse raklama është GIF i animuar gjatesia duhet të jetë deri në 5fps (I tërë animacioni deri në 150 frame).
 • Nuk lejohen reklama fetare.

Për cdo kërkesë në lidhje me reklamimin në gazëten telegraf ose në portalin online telegraf.al na kontaktoni duke përdorur formën tonë të kontaktit.