Naim Balluku/ Ja kategoritë që përfitojnë dhe dokumentacioni i nevojshëm

  207

  Legjislacioni i ri/ Si bëhet bashkimi familjar për emigrantët në Itali

  Emigracioni shqiptar në Itali, aktualisht është në një shifër prej rreth 500 000 emigrantësh. Nga statistikat e sakta, referuar Ministrisë së Brendshme Italiane më 1 Janar 2012, numri i tyre ishte 491,495 emigrantë, nga të cilët 260 225 emigrantë janë në marrëdhënie pune. Dërgesat e tyre për vitin 2011 kanë qenë 131,099,000 euro. Pra ashtu sikurse shihet emigracioni shqiptar në Itali, është i konsiderueshëm dhe luan një rol të padiskutueshëm, si në amortizimin e problemeve sociale në kushtet kur tregu i punës brenda vendit tonë nuk ka mundësi të punësojë një numër kaq të madh qytetarësh, ashtu dhe një shtytje për ekonominë e vendit. Duke patur parasysh numrin e madh të emigrantëve, gjinitë dhe moshat e tyre, lind si nevojë e përhershme bashkimi familjar. Bazuar në legjislacionin Italian, qytetari i huaj, i cili ka një leje qëndrimi për në BE afatgjatë ose një leje qëndrimi për të paktën një vit për punësi; i punësuar ose i vetëpunësuar, studim, azil politik, për arsye fetare, për arsye familjare ose mbrojtje plotësuese, mund të aplikojnë për bashkim me anëtarët e familjes që jetojnë jashtë vendit (bashkëshorti, fëmijët e mitur, të rritur me invaliditet të plotë dhe prindërit në ngarkim që nuk kanë fëmijë të tjerë në vendin e origjinës, ose të cilat kanë më shumë se 65 vjet dhe fëmijët nuk mund të sigurojnë me mirëmbajtjen e tyre). Për të përfituar bashkimin familjar është e nevojshme për të demonstruar vlefshmërinë e strehimit dhe të ardhura vjetore që varion sipas numrit të anëtarëve të familjes. Të interesuarit duhet të paraqesin kërkesën e tyre në mënyrë elektronike në Sportelin e Unik për Imigracionin për lëshimin e vizave hyrëse për anëtarët e familjes nga ana e Konsullatës italiane kompetente. Është e mundur për të kërkuar ndihmë për hartimin dhe dorëzimin e kërkesës elektronike për bashkim familjar pranë PatroInas, që në çdo kohë do të jenë të gatshme për të asistuar dhe ndihmuar për procedurat që ndiqen. Leja e qëndrimit për motive familjare lejon kryerjen e punësimit; të punësuar apo të vetëpunësuar, si dhe regjistrimit si i papunë, në shërbimet sociale dhe anëtarë si minikurse të studimit ose trajnimit. Fëmijët e vegjël deri në 14 vjeç të të huajve që banojnë ligjërisht dhe jetojnë me prindërit e tyre, duhet të jenë të regjistruar në lejen e qëndrimit ose në lejet e qëndrimi të prindërve në BE. Pas 14 vitesh, fëmijës do t’i lëshohet një leje qëndrimi për motive familjare (ose leje qëndrimi BE).

  Pas moshës 18- vjeçare mund të kenë një leje për studim apo për punë, për t’u kuruar, ose arsye familjare. Për secilën nga këto kategori për të cilët kërkohet bashkim familjar, janë miratuar procedura të përcaktuara, për aplikim.

  Legjislacionit i ri, kategoritë që mund të aplikojnë për bashkim familjar:

  1. Bashkëshorti, jo i ndarë ligjërisht dhe që nuk është nën moshën tetëmbëdhjetë vjeçare;
  2. Fëmijët e mitur, edhe të bashkëshortit apo të lindur jashtë martese, të pamartuar, në kushtet që prindi tjetër, nëse ka ndonjë, ka dhënë pëlqimin e tij;
  3. Fëmijët në moshë madhore në ngarkim, në qoftë se për arsye objektive nuk mund të sigurojnë nevojat e tyre thelbësore të jetës për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, përfshihet invaliditeti i plotë;
  4. Prindërit në ngarkim, në qoftë se ata nuk kanë fëmijë të tjerë në vendin e origjinës apo prejardhjes;
  5. Prindërit mbi gjashtëdhjetë e pesë vjeç, nëse fëmijët e tjerë nuk janë në gjendje për të mbështetur ata, për arsye shëndetësore serioze të dokumentuara.

  1. Për aplikim për bashkim familjar me një bashkëshort të qytetarëve shqiptarë rezidentë të ligjshëm në Itali duhet:
  a) certifikatë martese, e lëshuar jo më parë se 3 muaj;
  b) fotokopje e lejes së qëndrimit të shtetasit shqiptar rezident në Itali;

  2. Kërkesë për bashkim familjar me fëmijë minoren me prindërit, duhet që prindërit qytetarë shqiptarë të jenë ligjërisht rezident në Itali:
  a) certifikatën e lindjes / birit /bijës/ me fotot;
  b) certifikatë familjare;
  c) Një fotokopje e lejes së qëndrimit të prindërve (në qoftë se vetëm njëri prind është rezident në Itali, prindi tjetër rezident në Shqipëri duhet të paraqesë një pëlqim me shkrim dhe e nënshkruar nga një noter shqiptar, e përkthyer në gjuhën italiane, me përkthim të mbikëqyrur nga ana e noterit; firma e noterit duhet të legalizohet nga Ministria e Punëve të Jashtme Shqiptare).
  d) në rastin e prindërve të divorcuar, përveç aktit të pëlqimit, duhet të paraqisni dhe një certifikatë të shkurorëzimit;
  e) nëse një prind është i vdekur, certifikatën e vdekjes së prindit.

  3. Për kërkesat për bashkim familjar të fëmijëve të rritur në ngarkim, shëno kushtet e paaftësisë totale:
  a) certifikatë mjekësore lëshuar nga mjeku i besuar i Ambasadës;
  b) certifikatën e lindjes së djalit / vajzës me foto;
  c) certifikatën e gjendjes familjare.

  4. Për aplikimet për bashkim familjar të prindërve me fëmijët e tyre:
  a) Certifikata e lindjes së fëmijës që kërkon ribashkimin;
  b) certifikatën e “trungut” familjar, nga e cila evidentohen të gjithë fëmijët e prindërve që aplikojnë për bashkim familjar që jetojnë;
  c) fotokopje e lejes së qëndrimit të të gjithë fëmijëve që jetojnë jashtë vendit (në rastin e një fëmijë ose më shumë fëmijë do të jenë rezident në një shtet tjetër, dokumenti në fjalë duhet të jetë i përkthyer dhe legalizuar nga një përfaqësi diplomatike / konsullore në këtë vend);
  d) certifikatë eventuale e pronësisë së shtëpisë;
  e) certifikatë eventuale e pronësisë së pasurive të patundshme dhe çdo kontratë banimi për të njëjtën shtëpi;
  f) certifikatë e pronësisë së parcelave të tokës agrare dhe deklarimin se sa bën në terma monetare kjo tokë në një vit;
  g) çdo certifikatë pensioni;
  h) çdo certifikatë e punësimit;
  i) licenca të mundshme për veprimtari privat.

  5. Për aplikimet për bashkim familjar për prindër mbi 65 vjeç, nëse fëmijët e tjerë nuk janë në gjendje për t’i mbështetur ata për motive të rënda shëndetësore të dokumentuara:
  a) Certifikata e lindjes së fëmijës që kërkon ribashkimin;
  b) ) certifikatën e “trungut” të familjes, nga e cila evidentohen të gjithë fëmijët e prindërve që aplikojnë për bashkim familjar që jetojnë;
  c) fotokopje e leje së qëndrimit të të gjithë fëmijëve që jetojnë jashtë vendit (në rastin e një fëmijë ose më shumë fëmijë do të jenë rezident në një shtet tjetër, dokumenti në fjalë duhet të jetë i përkthyer dhe legalizuar nga një përfaqësi diplomatike / konsullore në këtë vend).
  d) certifikatë mjekësore lëshuar nga mjeku i besuar i Ambasadës, duke deklaruar se fëmijët që jetojnë në Shqipëri si pasojë e gjendjes së rëndë shëndetësore të dokumentuar pamundëson jetesën e tyre.

  Përveç sa u tha më lart, duhet të theksohet se është180 ditë, periudha gjatë së cilës kërkohet drejtpërdrejt në zyrat konsullore italiane të lëshojë vizën e hyrjes, duke paraqitur një akt, detyrimisht të vulosur siç duhet te Sportelit Unik për Emigracionin, nga ku deklarohet data e paraqitjes së kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues.