Ja testi për mësuesit e fillores

  2649

  IZHA/Programi i zhvillimit profesional për efekt marrjen e shkallëve të kualifikimit të mësuesve të ciklit fillor

  Programi i zhvillimit profesional për efekt marrjen e shkallëve të kualifikimit të mësuesve të ciklit fillor është hartuar nga grupi i punës, i ngritur nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit-IZHA. Ai u vjen në ndihmë të gjitha Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave të Arsimit të rretheve si dhe të gjithë mësuesve të ciklit fillor për t’u përgatitur për testimin kombëtar për marrjen e shkallëve të kualifikimit. Programi është hartuar duke mbajtur parasysh fushat kryesore në të cilat testohen njohuritë dhe aftësitë e mësuesve: dokumentet zyrtare, të cilat kanë të bëjnë me veprimtarinë mësimore – edukative të mësuesve; programet përkatëse lëndore; aspekte të pedagogjisë dhe metodologjisë në mësimdhënie-nxënien e ciklit fillor; aspekte të etikës dhe komunikimit; aspekte të drejtshkrimit të gjuhës shqipe; përmbajtjen shkencore të lëndëve të ciklit fillor, nga klasa 1-5. Gazeta “Telegraf” zbardh më poshtë një model testi për mësuesit e ciklit fillor

   

  Model testi për arsimin 9-vjeçar, cikli fillor

   PËR DOKUMENTACIONIN

  1. Qarko përgjigjen e saktë.

  Cili vendos se për çfarë do të përdoren paratë që u kërkohen prindërve?

  A) Bordi i shkollës.

  B) Drejtori i shkollës.

  C) Këshilli pedagogjik.

  D) Mësuesi kujdestar.

  2. Qarko përgjigjen e saktë.

  Orët e lira NUK mund të përdoren:

  A) për përforcimin e lëndës.

  B) për projekte kurrikulare.

  C) për të plotësuar orët e pazhvilluara nga mësuesi për arsye shëndetësore.

  D) për vlerësime të nxënësve në nivel shkolle.

  3. Qarko përgjigjen e saktë.

  Udhëzimi “Për hartimin e objektivave të arritjeve të nxënësve” u kërkon mësuesve:

  A) të shkruajnë objektivat e kapitullit në tre nivele.

  B) të shkruajnë objektivat e orës mësimore në tre nivele.

  C) të përqendrohen, në radhë të parë, te niveli minimal i kapitullit.

  D) të përqendrohen, në radhë të parë, te niveli minimal i orës mësimore.

  4. Qarko përgjigjen e saktë.

  Mësuesi, që është anëtar i bordit të shkollës:

  A) caktohet nga drejtori i shkollës.

  B) zgjidhet me votim nga personeli i shkollës.

  C) zgjidhet me votim nga bordi i shkollës.

  D) caktohet nga kryetari i bordit të shkollës.

  PËR PROGRAMIN

  5. Plotëso

  Parimet për mësimin e lëndës së gjuhës shqipe janë:

  • Parimet e përgjithshme që nënkuptojnë
  • Parimet shkencore që nënkuptojnë
  • Parimet didaktike që nënkuptojnë

  6. Përcakto se cilës nënlinjë të linjës “Gjeometria” i përkasin këto objektiva:

  Në fund të klasës së katërt, nxënësit të jenë në gjendje:

  • • Të dallojnë dhe të emërtojnë figura gjeometrike (katror, drejtëkëndësh, trekëndësh, trapez, paralelogram, rreth) dhe elementet e tyre.
  • • Të përshkruajnë (duke i parë) vetitë e figurave të thjeshta gjeometrike (katror, drejtkëndësh, trekëndësh, rreth, trapez, paralelogram).
  • • Të dallojnë dhe të vizatojnë këndin e drejtë, të ngushtë, të gjerë dhe të

  shtrirë.

  • • Të dallojnë, të emërtojnë dhe të vizatojnë drejtëza paralele, drejtëza që

  priten, drejtëza pingule.

  Nënlinja _____________________________________________

  7. Cilës linje të programit të edukimit muzikor i përkasin këto objektiva?

  • • Të krijojë ritme të thjeshta nëpërmjet instrumenteve me goditje.
  • • Të shoqërojë këngët ose meloditë e ndryshme me instrumente ORF.

  Linja _________________________________________

  8. Plotëso.

  Synimi i programit të diturisë së natyrës është sigurimi i arsimimit fillestar në _______________________ dhe aftësimi i fëmijëve në procesin e fitimit

  dhe të zhvillimit të koncepteve elementare shkencore.

  9. Në lëndën e aftësimit teknologjik, konceptet si: makineri, materiale, mekanizëm, forcë, pajisje, skicë, trajtohen në linjën

  Linja _________________________________________

  10. Qarko përgjigjen e saktë.

  Konceptet për simbolet kombëtare dhe origjinën e tyre, trajtohen në tematikën:

  A) Hyrje në lëndën e historisë.

  B) Fillimet e jetës njerëzore.

  C) Fillimet e jetës njerëzore në vendin tonë. Ndryshimi dhe vazhdimësia.

  D) Shqipëria atdheu ynë.

  PËR METODIKËN

  11. Qarko përgjigjen e saktë.

  Objektivi minimal duhet të arrihet nga:

  A) 25% e nxënësve të klasës.

  B) 50% e nxënësve të klasës.

  C) 75% e nxënësve të klasës.

  D) 100% e nxënësve të klasës.

  12. Një mësues duket se zbaton mësimdhënien me nxënësin në qendër kur:

  13. Qarko përgjigjen e saktë.

  Pyetjet vlerësuese u kërkojnë nxënësve:

  a) të bëjnë analizën e problemeve.

  b) të bëjnë gjykime rreth temës që diskutohet.

  c) të zbulojnë lidhjet mes ideve, fakteve etj.

  d) të riprodhojnë përmendsh informacionin faktik.

  14. Lidh foljet me objektivat përkatëse.

  15. Nisur nga përvoja juaj, trego se në cilat raste nxënësit i mësojnë më mirë kuptimet e fjalëve të reja.

  16. Shkruaj 1 prej shkaqeve të zakonshme kur një nxënës shfaq sjellje të padëshirueshme në klasë dhe 2 strategji që mund të përdoren për qetësimin e situatës.

  Sjellja e padëshiruar

  Shkaku

  Strategjitë e zgjidhjes

  PËR PËRGATITJEN SHKENCORE

  17. Përdor në fjali fjalën drejt si:

  Ndajfolje ___________________ Parafjalë ___________________

  18. Qarko përgjigjen e saktë.

  Te cila prej fjalive të mëposhtme fjala ditë përdoret si kryefjalë?

  A) Sot është një ditë e bukur.

  B) Dita e sotme kaloi shumë bukur në shkollë.

  C) Ditën e sotme s’kam për ta harruar kurrë.

  D) Nga dita e sotme mësova shumë.

  19. Qarko përgjigjen e saktë.

  Në cilën prej shprehjeve të mëposhtme fjala vesh është përdorur në kuptimin

  e parë?

  A) iu skuqën veshët

  B) veshi i rrushit

  C) ngriti veshët

  D) nuk çalon gomari nga veshët

  20. Qarko përgjigjen e saktë. Në cilën prej alternativave të mëposhtme përdorimi i apostrofit NUK është i saktë?

  A) S’i fola.

  B) M’u sos durimi.

  C) T’i mos fol.

  D) Ç’do këtu?

  21. Formo dy mbiemra të prejardhur nga temat:

  a) vendim ______________ b) shkolla ______________

  22. Ligjëratën e zhdrejtë ktheje në ligjëratë të drejtë.

  Mësuesi thoshte gjithmonë se Adela kishte talent të veçantë në pikturë.

  23. Në fjalinë “Artani luan në lulishte.”, zgjero grupin emëror me një mbiemër dhe grupin foljor me një rrethanor kohe.

  24. Në fjalinë “Një copë herë, ai qeshi ngadalë dhe më përkëdheli flokët e shpupurisur.” gjej trajtën e shkurtër. Përcakto numrin dhe rasën e saj.

  • • trajta e shkurtër _______ • rasa ___________ • numri _________

  25. Plotëso. Përcaktori mund të jetë (të shprehet):

  26. a) Shpjego kuptimin e fjalës “ kundroj”.

  b) Gjej një fjalë të re që ka të njëjtin kuptim me të.

  27. Trego mënyrën e ndërtimit të fjalive të mëposhtme.

  a) Jori merr rregullisht libra në biblotekë.

  b) Deti ishte i qetë.

  c) Lexoj rrjedhshëm.

  28. Nëse 60% e një numri është 78, cili është ky numër?

  A) 120

  B) 130

  C) 140

  D) 150

  29. Igli udhëton 42.84 km me makinë dhe 1350 m në këmbë në ditë.

  Sa kilometra bën ai gjithsej në ditë ? ___________

  Sa metra bën ai gjithsej në ditë? __________

  30. Qarko përgjigjen e saktë.

  Rrumbullakimi i numrit 3748 me afërsi deri në qindëshe është:

  A) 3700

  B) 3750

  C) 3800

  D) 4000

  31. Është dhënë thyesa . Shkruaj 2 thyesa të barabarta me thyesën e dhënë.

  32. e x = y. Gjej vlerën e x, në qoftë se y { 21, 24, 42, 75 }

  33. Shuma e dy numrave është 70. Njëri numër është e numrit tjetër.

  Gjej të dy numrat. Numrat janë _________ dhe ______________.

  34. Gjej vlerën e shprehjes 46, 7 – ( b – 0,8 ) + 2,7 për b = 1,2

  35. Qarko përgjigjen e saktë. Mbreti i parë ilir ishte:

  A) Bardhyli

  B) Genti

  C) Batoja

  D) Agroni

  36. Qarko alternativën që NUK është e saktë.

  A) Parahistoria është historia e njerëzimit pas shpikjes së shkrimit.

  B) Në periudhën e parahistorisë njeriu mësoi të bëjë vegla pune.

  C) Në periudhën e parahistorisë njeriu u ngrit më këmbë.

  D) Në parahistori njerëzit filluan të komunikojnë me njëri-tjetrin me anën e

  gjuhës.

  37. Plotëso fjalinë.

  Megjithë ndikimet nga popujt e tjerë, ilirët ruajtën _____, ____, ____ e tyre.

  38. Qarko përgjigjen e saktë.

  Nëse shohim myshk në pyll do të thotë se jemi drejtuar nga:

  A) jugu.

  B) lindja.

  C) veriu.

  D) perëndimi.

  39. Qarko përgjigjen e saktë.

  NUK është pikë orientuese për të gjithë banorët e Tiranës:

  A) sheshi “Skënderbej„.

  B) Qendra kulturore e fëmijëve “Pjetër Arbnori„.

  C) Universiteti i Tiranës.

  D) sheshi para pallatit tim.

  40. Qarko përgjigjen e saktë. Shtypja atmosferike është:

  A) gjatësia e ajrit.

  B) pesha e masës së ajrit.

  C) temperatura e masës së ajrit.

  D) të gjitha të mësipërmet.

  41. Plotëso.

  Pentagrami është bashkësia e _______________________________.

  42. Shëno me (