Fadil Kepi/ Pensionet suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese

  232
  Për Presidentin e Republikës, Kryetarin e Kuvendit, Kryeministrin, Ministrat, Deputetët, Kryetarët e Bashkive, Kryetarët e Gjykatave, Prokurorët etj.
  Sipas ligjit nr.8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar me ligje të mëvonshme, në vitet 1999, 2003 dhe me ligjin nr.27/2015, datë 26.03.2015, botuar në fletoren zyrtare nr.63, ”Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8097, datë 21.03.1996”, ”Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit të ndryshuar”, shpallur me dekretin nr.9051, datë 20.04.2015 të Presidentit të Republikës: Për efekte të përfitimit nga ligjet e mësipërme për punonjësit të cilët kanë punuar dhe kanë kryer funksionet e mësipërme nga data 01.04.1991, punonjësit janë ndarë në këto grupe:
  Në grupin e parë, gërma ”a”, pika 8, neni 1, përfshihen:
  Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Zëvendëskryeministri, Anëtarët e Këshillit të Ministrave, Zëvendëskryetarët e Kryesisë së Kuvendit, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror.
  për më tepër lexoni Gazetën Telegraf