Fadil Kepi: Ja kush përfiton pension gjatë 2017

  806

  Ja gjashtë kushtet që ndryshojnë për pensionet që përfitohen në vitin
  2017

   

              Mbështetur në Ligjin nr. 104/2014,
  datë 31.07.2014, botuar në Fletoren zyrtare 137, kushtet që duhen plotësuar për
  të përfituar pensione janë këto:

   

  PENSIONE TË PLOTË TË PLEQËRISË:

   

  1- Femrat që kanë
  punuar në punë të kategorisë së parë ose shumë të vështirë si: artistet e
  koristet e Teatrit të Operës dhe Baletit, Ansamblit Shtetëror të Këngëve dhe
  Valleve Popullore, muzikantët e veglave të frymës në orkestrat dhe bandat shtetërore,
  gjimnastet e akrobatet e cirkut do të përfitojnë pension të plotë kur
  plotësojnë njëkohësisht këto tre kushte: moshën 57 vjeçe të kenë 35 vjet punë
  të siguruara në vendin tonë përfshi dhe vitet e shkollës së lartë ditën dhe nga
  këto tre të katërtat e 35 vjetëve baras me 26 vjet e 3 muaj të kenë punuar në
  profesionet e mësipërme. Pra, në krahasim me vitin 2016, vetëm mosha e
  pensionit shtohet me 6 muaj.

  – Meshkujt që kanë
  punuar në profesionet e përmendura lart si dhe pilotët e personeli që kanë kryer
  fluturime ajrore, ushtarakët që kanë punuar në nëndetëse, polumbarët, disa
  profesione që kanë punuar në Kombinatin Metalurgjik, ferro-krom, fonderi etj. (të
  përcaktuara me vendime të Qeverisë që më hollësisht do ti gjeni në drejtoritë
  rajonale të sigurimeve shoqërore duke paraqitur librezat e punës) do të marrin
  pension të plotë në moshën 62 vjeç kur kanë gjithsej 36 vjet punë të siguruara
  në vendin tonë përfshi dhe periudhën që kanë qenë ushtar dhe nga këto tre të
  katërtat e 36 vjetëve, baras me 27 vjet të kenë punuar të siguruar në
  profesionet e mësipërme. Në krahasim me vitin e kaluar,shtohet mosha e
  pensionit me 6 muaj dhe periudha e punës e siguruar me 4 muaj.

  2- Femrat të cilat
  kanë punuar në punë të kategorisë së dytë dhe të tretë si në bujqësi, shëndetësi
  arsim, art, kulturë, ushtarakë, shërbime, tregti, transport, median e shkruar
  dhe elektronike, administratën shtetërore, biznese, etj, do të përfitojnë
  pension të plotë në moshën 60 vjeçe e 6 muaj kur kanë gjithsej 36 vjet punë të
  siguruara në vendin tonë. Në krahasim me vitin 2016 mosha e pensionit shtohet
  me 2 muaj dhe periudha e punës së siguruar me 4 muaj.

  – Meshkujt që kanë
  punuar në sektorët e mësipërm do të marrin pension të plotë në moshën 65 vjeç
  kur kanë 36 vjet punë të siguruara gjithsej dhe po në këtë moshë do të dalin në
  pension deri më 31.12.2032, ndërsa vitet e punës të siguruara për pension të
  plotë shtohen çdo vit me 4 muaj deri sa të arrijë 40 vjet punë. Femrat që gjatë
  vitit 2017 plotësojnë moshën 60 vjeçe e 6 muaj dhe meshkujt 65 vjeç kur kanë 15
  deri 36 vjet punë përfitojnë pension të pjesshëm.

   

  PENSIONET E PARAKOHSHME
  TË MINATORËVE TË NËNTOKËS

   

  Punonjësit e nëntokës
  të cilët kanë qenë në marrëdhënie pune më 1 janar 1995 dhe me dëshirën e tyre
  kanë dalë në pension të parakohshëm me 60% të pagës, sipas nenit 97 të ligjit
  të sigurimeve shoqërore nr. 7703, datë 11.05.1993, gjatë vitit 2017 do të
  përfitojnë pension të plotë në moshën 62 vjeç, ose në krahasim me vitin 2016
  mosha e pensionit të plotë shtohet me 6 muaj.

  Personat që marrin
  pensione të plotë, pavarësisht nga gjinia e profesioni që kanë punuar
  përfitojnë barnat mjekësore me rimbursim të plotë.

   

  PENSIONET E
  REDUKTUARA

   

  -Femrat që kanë 36
  vjet punë të siguruara në vendin tonë me dëshirën e tyre përfitojnë pension të
  reduktuar deri 3 vjet para plotësimit të moshës së pensionit të plotë, pra, nga
  mosha 57 vjeçe e 6 muaj kur kanë 36 vjet punë të siguruara gjithsej në vendin
  tonë, nëse janë pa punë, të pa vetë punësuara dhe s’janë punëdhënëse.

  -Meshkujt në pension
  të reduktuar dalin në moshën 62 vjeç kur kanë 36 vjet punë gjithsej të
  siguruara dhe janë pa punë, të pa vetëpunësuar dhe s’janë punëdhënës. Të vetëpunësuar
  për femra dhe meshkuj quhen edhe personat që kanë tokë sipas ligjit. Pensionet
  e reduktuara për femra dhe meshkuj ulen me 0,6% për çdo muaj që dalin në
  pension të reduktuar para plotësimit të moshës për pension të plotë e barabartë
  me 21,6% kur dalin 3 vjet përpara (36 muaj x 0,6%), kur dalin 2 vjet para
  pensionit të plotë marrin14,4% më pak dhe 7,2% më pak (12 muaj x 0.6%) se
  pensioni i plotë kur dalin një vit përpra pensionit të plotë. Ky lloj pensioni
  shtohet sa herë indeksohen ose rriten pensionet e tjera me vendime Qeverie, por
  mbetet i reduktuara për gjithë kohën edhe pas plotësimit të moshave për pension
  të plotë si për femra ashtu dhe për meshkuj.

   

  PENSIONET E PJESSHME

   

  -Femrat të cilat
  plotësojnë moshën e pensionit 60 vjeçe e 6 muaj dhe kanë 15 deri 36 vjet punë
  të siguruara përfitojnë pension të pjesshëm pleqërie.

  -Meshkujt të cilët
  plotësojnë moshën 65 vjeç dhe kanë 15 deri 36 vjet punë të siguruara përfitojnë
  pension të pjesshëm. Femrat dhe meshkujt që plotësojnë moshat e mësipërme të
  pensionit dhe kanë më pak se 15 vjet punë të siguruara nuk përfitojnë fare
  pension pleqërie. Për të mos ndodhur kjo, rekomandoj që kur ti afrohen moshës
  së pensionit të komunikojnë me drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore. të
  bëjnë sigurime vullnetare për të plotësuar minimumin e viteve të punës, 15 vjet
  sepse pas plotësimit të moshave të pensionit nuk kanë të drejtë të bëjnë
  sigurime vullnetare ose si të vetëpunësuar në bujqësi. Personat që marrin
  pensione të pjesshme përfitojnë edhe barnat mjekësore me rimbursim të pjesshëm.

   

  NUK NDRYSHOJNË KËTO
  KUSHTE PËR PENSIONET

   

  -Dokumentet që duhen
  dorëzuar për pension në agjencitë e sigurimeve shoqërore, afatet dhe procedurat
  që ndiqen.

  -Procedurat e ankimit
  në rastet kur pensionistët nuk binden me masën e pensionit, vitet e punës të
  siguruara, pagat që janë marrë në konsideratë për caktimin e pensionit, datën e
  fillimit të pagesës, etj.

  -Formula e
  llogaritjes së pensionit. Pra, shuma e pensionit nuk ka tavan, por varet nga
  shuma e viteve të punës të siguruara dhe paga mesatare bruto mujore mbi të
  cilat janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për gjithë
  vitet e punës, shumëzuar me koeficientet përkatës të caktuara me vendim
  Qeverie.

  -Pensionet e nënave
  të cilat kanë lindur 6 e më shumë fëmijë dhe i kanë rritur mbi 8 vjeç do të
  vazhdojnë të dalin në pension të plotë me dëshirën e tyre 55 vjeçe kur kanë
  gjithsej 30 vjet punë të siguruara në vendin tonë.

  -Kushtet për të
  përfituar me pagesë lejen e shpërblimin e lindjes dhe pagesën e raporteve
  mjekësore për paaftësi të përkohshme në punë.

  -Kushtet për të
  përfituar pagesën e papunësisë ose të asistencës.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione familjare kur ndërron jetë burri ose gruaja.

  -Kushtet e përfitimit
  të pensionit të plotë për punonjësit e nëntokës mbeten ato të përcaktuara në
  ligjin nr. 150/2014, datë 1.12.2014 botuar në fletoren zyrtare 182 të cilat janë:
  mosha 55 vjeç, të kenë punuar 30 vjet gjithsej të siguruar në vendin tonë dhe
  nga këto 12,5 vjet në miniera në nëntokë dhe ata që kanë përfituar trajtim të
  veçantë financiar sipas ligjit nr. 8685 datë 09.11.2000, përfitojnë pension të
  plotë: në moshën 55 vjeç kur kanë gjithsej 30 vjet punë të siguruara përfshi
  dhe periudhën e trajtimit të veçantë dhe nga këto 11,5 vjet në miniera në
  nëntokë.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione sociale.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione invaliditeti të pjesshme dhe të plota.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione të parakohshme për vjetërsi shërbimi e pension pleqërie të
  ushtarakëve femra dhe meshkuj, sipas ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione pleqërie e suplementare të personave që kryejnë funksione
  kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit.

  -Kushtet për të
  përfituar pensione suplementare, të pedagogëve me grada shkencore dhe
  akademikëve.

  -Kushtet e
  ripunësimit të pensionistëve në sektor shtetëror dhe privat.

  -Kushtet për të
  përfituar shtesë pensioni kur punonjësit punojnë mbi moshën e vitet e punës e
  vazhdojnë të paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

  -Kushtet për të bërë
  sigurime vullnetare emigrantët e personat e vetëpunësuar në bujqësi që banojnë
  në Shqipëri.

  -Mënyrat e tërheqjes
  së pensioneve në vendin tonë.

   

  QUHET PERIUDHË PUNE E
  SIGURUAR PËR PENSIONE

   

  -Koha e punuar e
  siguruar në vendin tonë e dokumentuar në ish kooperativa bujqësore, sektor
  shtetëror, privat, e të vëtëpunësuar në bujqësi nga data 1 tetor 1993 e në
  vazhdim nga 16 vjeç dhe ajo e sigurimeve vullnetare përfshi dhe emigrantët nga
  mosha 18 vjeç për femra e meshkuj.

  -Periudha e studimeve
  të larta ditën (vetëm për pension pleqërie për femrat) brenda ose jashtë vendit
  me ose pa bursë deri më 31.12.2032. Ato që dalin në pension mbas kësaj date nuk
  do tu quhet vjetërsi pune periudha e mësipërme.

  -Koha e kryerjes së
  shërbimit të detyrueshëm ushtarak e dokumentuar

  -Periudha e pagesës
  së papunësisë (asistencës).

  -Grave që kanë
  ndërprerë punën për shkak se kanë shoqëruar bashkëshortët në Amasadat e
  Republikës së Shqipërisë jashtë vendi deri më 30.09.1993.

  -Gratë e ushtarakëve
  që kanë ndërprerë punën e kanë shoqëruar bashkëshortët në zonat kufitare dhe
  atje kanë qëndruar pa punë.

  -Periudhat e lejeve
  të zakonshme, raporteve mjekësore të pagueshme, lejeve të lindjes, edhe kur
  lejen e ka përfituar babai ose birësuesi i fëmijës kur ka qenë i siguruar
  (sipas nenit 13 të ligjit nr. 104/2014, datë 31.07.2014.

  -Periudhat e paguara
  me pension të plotë ose të pjesshëm të invaliditetit sipas nenit 58 të ligjit
  të sigurimeve shoqërore nr. 7703, datë 11.05.1993.

  -Koha e kryerjes së
  dënimeve politike me heqie të lirisë sipas ligjit nr. 7514, datë
  30.09.1991,“Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve e
  përndjekurve politikë duke njësuar një vit burg me 2 vjet punë, të internuarve
  e dëbuarve mbi moshën 15 vjeç, u quhet një vit dënim me një vit punë”.

  -Periudhat e punuara
  dhe të siguruara të punonjësve në institucionet fetare.

  -Periudhat e
  qëndrimit pa punë por të paguara me asistencë sociale në zbatim të vendimeve të
  Qeverisë nr. 420, datë 15 gusht 1994, “Për ristrukturimin e mbylljen e disa
  ndërmarrjeve, ristrukturimin e Telekomit sipas vendimit nr. 495, datë
  14.08.2000, ristrukturimin e Albtransportit sipas vendimit nr. 18, datë
  21.01.2002, Albkromit me vendimin nr. 309, datë 15.05.2003 etj.

  -Koha e vuajtjes së
  dënimeve për motive ordinere sipas ligjit nr. 8328, datë 16.04.1998, “Për të
  drejtat e trajtimin e të dënuarve me burgim”, kur kanë punuar e janë paguar
  kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore nga data e hyrjes në fuqi të
  ligjit të mësipërm.

  -Periudha e
  kujdestareve që u shërbejnë invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjike sipas
  vendimeve të Qeverisë nr. 326 dhe 328, datë 12.03.2009.

  -Koha e trajtimit të
  veçantë financiar që kanë përfituar punonjësit e nëntokës sipas ligjit nr. 8685,
  datë 9 nëntor 2000.

  -Periudha e pagesës
  kalimtare e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi të ushtarakëve sipas
  ligjeve nr. 8087, datë 13.03.1996 e 10142, datë 15.05.2009.

  -Periudha e trajtimit
  me pagesë kalimtare e pension të parakohshëm të personave që kryejnë funksione
  kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit sipas ligjit nr.8097, datë 21.03.1996.

  -Koha e paguar me
  rrogë e studentëve të punësuar para e pas stazhit kur u janë paguar kontributet
  e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

  -Periudhat e pushimit
  nga puna padrejtësisht dhe punonjësit kanë përfituar rrogat e tyre me vendim
  gjykate dhe u janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga
  ish qendrat e punës.

  -Periudhat që mbas
  fillimit të punës punonjësit kanë bërë zbore ushtarake.

   

  NUK QUHET PERIUDHA
  PUNË PËR PENSION

   

  -Periudhat e paguara
  me ndihmë ekonomike.

  -Periudhat e punuara
  në vendin tonë kur nuk janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore e
  shëndetësore pavarësisht se mund të jenë shënuar në librezat e punës apo
  librezat e kontributeve.

  -Periudhat e punuara
  qoftë dhe të siguruara në Greqi, Itali, etj.

  -Koha që nxënësit e
  studentet kanë kryer praktikat mësimore në qendrat e punës, stërvitjet
  ushtarake, zboret apo kanë kryer praktikat mësimore para, apo kanë punuar në
  aksionet e rinisë.

  -Periudhat që
  personat kanë përfituar pension familjar.

  -Koha që pensionistët
  janë punësuar e vetëpunësuar në sektorë private dhe kanë përfituar njëkohësisht
  pensionin dhe rrogën në qendrën e punës, pavarësisht se kanë paguar kontributet
  e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

  -Periudha që djemtë
  për të mos shkuar ushtar kanë paguar detyrimet financiare sipas ligjeve që kanë
  qenë në fuqi.

  Sqarime më të
  hollësishme mund të merrni në internet, fletoret zyrtare, agjencitë e
  drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore dhe në Institutin e Sigurimeve
  Shoqërore Tiranë.