Dokumentet e reja për punësim në Kanada. Ku dhe si dërgohen?

  177

  KANADA/ Ndryshimet dokumenteve për të punuar në Kanada për një periudhë maksimale prej katër vitesh.

  Kohëzgjatja kumulative

  Duke filluar nga 1 prill 2011, ju do të jeni në gjendje për të punuar në Kanada për një periudhë maksimale prej katër vitesh. Prandaj, ju do të duhet të filloni numërimin që jeni duke punuar në Kanada që nga 1 prill 2011. Megjithatë, ka disa përjashtime nga ky rregull, nëse:

  • puna që keni ndërmend të bëni në Kanada krijon apo mban përfitime të konsiderueshme sociale, kulturore apo ekonomike apo mundësi për qytetarët kanadez ose banorët e përhershëm,

  • puna që keni ndërmend të bëni në Kanada ka të bëjë me një marrëveshje ndërkombëtare në mes Kanadasë dhe një ose më shumë vende (përfshirë punëtorët sezonal bujqësore),

  • puna juaj është bërë, ndërsa ju jeni të autorizuar për të studiuar,

  • 48 muaj kanë kaluar që kur keni grumbulluar 4 vjet punë në Kanada.

  Nëse ju nuk punoni gjatë gjithë periudhës së specifikuar në lejen e punës (për shembull ju keni një leje pune të vlefshme për katër vjet dhe ju jeni të sëmurë ose keni lënë përkohësisht Kanadanë), juve mund të ju duhet të paraqisni dëshmi të kohës kur nuk keni punuar, kur të aplikoni për një leje pune më vonë dhe ju jeni afër maksimumit katër-vjeçar. Shembuj të dokumenteve dëshmi përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

  • Pasaporta e hyrjes dhe vulat dalëse,

  • Regjistrimi i Punësimit nga Shërbimet e Kanadasë,

  • Marrja e pagesës nga puna,

  • Letër nga një institucion arsimor i huaj ku keni ndjekur shkollën,

  • Pranimet e udhëtimit (bileta, kalimi i kufirit),

  • Dëshmi e pranimit të amësisë/përfitimeve prindërore,

  • Letër nga mjeku që konfirmon se keni qenë në pushim mjekësor,

  • Çdo dokument tjetër që tregon se ju nuk keni qenë duke punuar në Kanada, në një leje pune.

   Çfarë është një opinion i tregut të punës?

  Opinioni i Tregut të Punës (LMO) është opinioni i dhënë nga Burimet Njerëzore dhe Zhvillimin e Aftësive në Kanada (HRSDC) / Shërbimi i Kanadasë ndaj zyrtarit që mundëson zyrtarin për të përcaktuar nëse punësimi i punëtorit të huaj ka gjasa të ketë një ndikim pozitiv apo negativ në Tregun e Punës në Kanada. Një Opinioni i Tregut të Punës (LMO) mund të jetë i nevojshëm në mënyrë për të lëshuar një leje pune.

  Procesi i Opinionit të Tregut të Punës (LMO) fillon duke kontaktuar punëdhënësin e ardhshëm HRSDC / Shërbimi i Kanadasë për të marrë një ofertë pune. Pasi forma plotësohet dhe dorëzohet, HRSDC / Shërbimi i Kanadasë konsideron disa faktorë, duke përfshirë disponueshmërinë e kanadezëve dhe pagat e ofruara si dhe të përfitimit ekonomik që punëtori i huaj do të sillte në Kanada. HRSDC / Shërbimi Kanadez, pastaj jep mendimin te zyrtari.

  Opinioni i Tregut të Punës (LMO) zakonisht jepet për një periudhë të caktuar kohe, dhe leja e punës së lëshuar do të përkojë me atë periudhë. Rinovimi i lejes së punës përtej periudhës së specifikuar ka të ngjarë të kërkojë një tjetër Opinion të Tregut të Punës (LMO).

  Informacion i rëndësishëm. Efektive, 1 prill 2011, HRSDC / SC do të shtojë edhe vlerësimet në vijim të procesit të Opinionit të Tregut të Punës (LMO):

  • Vlerësimi i vërtetësisë së ofertës së punësimit dhe

  • nëse janë apo jo, gjatë dy viteve të fundit, punëdhënësit që kanë punësuar punëtorë të huaj, me kusht pagat, kushtet e punës dhe punësimi në një profesion që ishin në thelb të njëjta si ato të listuara në ofertën e punësimit.

  Shënim: Për Opinion të Tregut të Punës (LMO) -përjashtohen lejet e punës, këto vlerësime do të përfundohen nga Emigracioni i Shtetësisë së Kanadasë (CIC) ose Shërbimet e Agjencisë Kufitare Kanadeze (CBSA).

  Kush kërkon një leje pune?

  Një person i cili nuk është shtetas kanadez ose banor i përhershëm, i cili dëshiron të punojë në Kanada i duhet një leje pune. Në varësi të natyrës së veprimtarisë, një person mund të përjashtohet nga kërkesa për një leje pune në bazë të Aktit të Emigracionit dhe Refugjatëve të Mbrojtjen dhe Rregulloret e Emigracionit dhe Refugjatëve të Mbrojtur.

  Por në shumicën e rasteve, ai ose ajo do të duhet të marrë një leje pune nga Shtetësia dhe Imigracioni i Kanadasë për të punuar ligjërisht në Kanada.

  Hollësi të mëtejshme për personat e liruar nga një leje pune mund të merret duke vizituar faqen tonë të internetit.

  Ju gjithashtu mund të kontaktoni një zyrë kanadeze të vizave.

   Kur duhet te aplikoj?

  Ju duhet të aplikoni sa më shpejt, si merrni dëshminë me shkrim të ofertës së punës ose kontratën e punësimit dhe Opinionit të Tregut të Punës suaj (LMO) të HRSDC/Shërbimit Kanadez. Në rastet kur një Opinion të Tregut të Punës (LMO) nuk është i nevojshëm, ju mund të aplikoni menjëherë pasi të merrni dëshmi me shkrim të ofertës së punës nga punëdhënësi.

  Cilat kërkesa duhet të plotësoj që të marr një leje pune?

  Ju duhet ti tregoni zyrtarit që ju përmbushni kërkesat e Aktit të Emigracionit dhe Refugjatëve të Mbrojtur (IRPA) dhe Rregulloret e Emigracionit dhe Refugjatëve të Mbrojtur dhe se ju do të jeni në Kanada për një qëndrim të përkohshëm. Ju duhet gjithashtu:

  • siguroni një zyrtar që ju do të braktisni Kanadanë në fund të punësimit tuaj,

  • tregoni që ju keni para të mjaftueshme gjatë qëndrimit tuaj në Kanada për t’u kujdesur për veten dhe anëtarët e familjes suaj dhe të kthehen në shtëpi,

  • Ti bindeni ligjit dhe mos të keni dosje te veprimtarisë kriminale (mund tu kërkohet për të siguruar një Dëshmi të Pastërtisë Policore),

  • të mos jeni një rrezik për sigurinë e Kanadasë,

  • të jeni në shëndet të mirë dhe të plotësoni një ekzaminim mjekësor, nëse kërkohet,

  • nuk keni ndërmend të angazhoheni në punësim me një punëdhënës në listën e punëdhënësve të papërshtatshëm të gjetur në faqen e CIC-së,

  • nuk kanë punuar në Kanada për një ose më shumë periudha, gjithsej katër vite pas 1 prill 2011 (me disa përjashtime),

  • të siguroni ndonjë dokument shtesë, i kërkuar nga zyrtari për të krijuar pranueshmërinë tuaj.

  Hyrja në Kanada

  Informacion të rëndësishëm. Hyrja në Kanada është një privilegj, jo një e drejtë. Ju duhet të përmbushni kërkesat e nevojshme dhe ju mund të duhet një Vizë e Përkohshme Qëndrimi.

  http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/work.asp