Universiteti i Salfordit ka hapur aplikimet në fushën e Shëndetit Digjital ose në kujdesin e Integruar në Shkollën e Shëndetit dhe Shoqërinë . Ja kriteret

Universiteti i Salfordit ka hapur aplikimet për bursa doktorature në fushën e Shëndetit Digjital ose në fushën e Kujdesit të Integruar në Shkollën e Shëndetit dhe Shoqërinë/ Shkollën e Shkencave të Shëndetit.

Universiteti kërkon dëshminë e aftësisë në të folur dhe të shkruar të gjuhës angleze nga aplikantët, të cilët nuk kanë gjuhë të parë anglishten.

Bursa: Bursa përfshin pagesën e tarifës së studimit me një vlerë prej 14,553 paund në vit (për 3 vjet).

Të interesuarit nga e gjithë bota, të cilët përmbushin kriteret mund të aplikojnë.

Aplikuesit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Aplikantët duhet të kenë të paktën një diplomë të studimit 2.1 në një degë të ngjashme me atë të doktoraturës që do të zhvillohet.

Një nivel më i lartë akademik do të ishte avantazh.

Procedura e aplikimit:

Aplikimi është online.

Aplikantët duhet të dërgojnë një dokument në të cilën të tregojnë dëshminë e njohurive dhe përvojës së tyre rreth fushës së zgjedhur në një Propozim Formal Kërkimor dhe duhet të dërgojnë edhe CV.

Propozimi duhet të përmbajë:

Një përmbledhje të literaturës përkatëse në lidhje me projektin e propozuar

Qëllimet e studimit të propozuar

Një përshkrim i metodave kyçe të studimit të propozuara për t’u adresuar tek qëllimet. Ky dokument duhet të shkruhet në 3-4 faqe në formatin A4.

Afati i aplikimit: 31 korrik 2018