113 ushtarakët që përfitojnë pension

    128

    ISSH publikon listën emërore të përfituesve të pensioneve dhe llojin e pensionit që do të merret

    Instituti i Sigurimeve Shoqërore njofton gjithë të interesuarit se është publikuar lista më e re e personave që do të mund të tërheqin pensionin përkatës. Lista përbëhet nga 113 emra, të cilët  vijnë nga qytete të ndryshme të vendit tonë si, Tiranë, Durrës, Berat, Korçë, Lezhë, Gjirokastër, Vlorë, Fier. Lloji i përfitimit që do të tërhiqet varion nga pension i parakohshëm, në suplementar pleqërie dhe pension i parakohshëm suplementar pleqërie. Misioni i sistemit të sigurimeve shoqërore është mbulimi i të gjithë popullsisë me elementë të sigurimeve shoqërore dhe akordimi i përfitimeve për pension, paaftësi të përkohshme në punë, aksidente në punë dhe sëmundje profesionale e përfitime suplementare në momentin e lindjes të së drejtës dhe nevojës për to.

    Listën e plotë me emra mund ta lexoni në brendësi të “Telegraf” print