“Shpërthen” koncesioni në Tiranë, 15 milionë euro për 5 shkolla

668
Bashkia do të dorëzojë te privati për 8 vite e 6 muaj disa objekte shkollore. Detajet e kontratës dhe parashikimet e projektit me fitim 6,2 % në vit
Bashkia e Tiranës ndodhet në përfundim të procedurave për koncesionin për përmirësimin e një pjese të infrastrukturës arsimore. Në kuadër të Partneritetit Publik-Privat, ky koncesion do të jetë i formës PBOTM (Projektim, Financim, Ndërtim, Mobilim, Mirëmbajte, Mbikëqyrje dhe Kolaudim) për pesë objekte arsimore në zonën nr.1 të Bashkisë së Tiranës. Kostoja e vlerësuar e projektit, njëkohësisht fond limit për këtë tenderim është 1.940.859.276 lekë pa TVSH (rreth 15 milionë euro). Sipas të dhënave të dosjes, të publikuara nga “Open Data”, burimi i financimit do të jetë Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë. Kohëzgjatja e kontratës së Partneritetit Publik-Privat do të jetë: 8 vjet e 6 muaj. Për Zonën Tirana 1 janë parashikuar gjithsej 5 shkolla. Autoriteti Kontraktor do të ofrojë një sipërfaqe prej 27.936 metra katrorë, vendosur përkatësisht në tre objekte arsimore në njësinë administrative nr.11 dhe dy objekte arsimore në njësinë administrative nr. 9. Në dokumentet e dosjes, theksohet se kompania koncesionare që do të krijohet pas lidhjes së kontratës së koncesionit do të shlyhet tërësisht (likuidohet) për totalin e shumës së investuar (shpenzuar) në një periudhë kohore prej 7 vitesh nga data e dorëzimit të objekteve, duke i përllogaritur edhe një rimbursim për marzh fitimi në masën 6.28 % në vit. Koncesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të gjithë investimin për projektimin ndërtimin mobilimin pajisjen me laboratorë, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen dhe kolaudimin si dhe vënien në funksion të tyre. Objektet arsimore duhet të ndërtohen si dhe të jenë funksionale në një afat kohor prej 18 muaj nga data e lidhjes së kontratës. Pas ndërtimit dhe vënies në funksion të objekteve arsimore, koncesionari do të mirëmbajë objektet për një periudhë 7-vjeçare. Pas përfundimit të ndërtimit, Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Arsimit do t’i paguajë koncesionarit/PPP një shumë të caktuar vjetore deri në përfundim të plotë të shumës së investuar. Subjektet e paraqitur në këtë garë janë “SENKA” shpk, “FILIPPETI s.p.a”, “Bruçi” shpk dhe bashkimi “AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk, që rezultoi edhe fitues. 

Shkollat në Tiranë
Në Bashkinë e Tiranës gjenden gjithsej 191 shkolla publike, nga të cilat 17 janë shkolla të mesme të veçanta, 13 janë të mesme të bashkuara, 40 janë cikli i ulët dhe 121 janë 9-vjeçare. Në total, zhvillojnë mësimin 13.963 nxënës në shkollat e mesme të veçanta, 4.557 nxënës në shkollat e mesme të bashkuara, 56.950 në ciklin 9-vjeçar dhe 795 nxënës në ciklin e ulët. Duke qenë se numri i nxënësve është më i lartë se kapaciteti maksimal i këtyre shkollave, një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë të regjistruar më shumë nxënës se kapaciteti maksimal i tyre, çka i detyron ta zhvillojnë mësimin në klasa të mbipopulluara ose gjatë turnit të dytë. Sipas Bashkisë së Tiranës, nga llogaritjet e bëra për këtë studim fizibiliteti rezulton se 61 shkolla kanë më shumë nxënës se sa kapaciteti i tyre maksimal, nga të cilat 10 janë të mesme të veçanta, 2 janë të mesme të bashkuara dhe 49 janë 9-vjeçare. Ndërkohë, 57 shkolla e zhvillojnë mësimin me dy turne nga të cilat 3 të mesme te veçanta, 3 të mesme të bashkuara, një cikël i ulët dhe 50 janë 9-vjeçare. Në total, në Bashkinë Tiranë janë 14.292 nxënës mbi kapacitetin maksimal të infrastrukturës arsimore dhe 14.919 nxënës që e zhvillojnë mësimin gjatë turnit të dytë.
Njoftimi i fituesit
Bashkia e Tiranës lajmëroi se oferta e paraqitur, më datë 8 janar 2018 nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “AGI KONS” shpk & “MET ENGENEERING” shpk & “ZENIT&CO” shpk, për marrjen me koncesion/PPP te objektit “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës“ Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1” është pranuar. Afati i negocimit të kontratës do të jetë 2 muaj. Oferta ekonomike për projektimin, ndërtimin, mobilimin dhe mbikëqyrjen është 1,6 miliard lekë pa TVSH, ndërsa oferta ekonomike për mirëmbajtjen deri në fund të kontratës rreth 340 milionë lekë pa TVSH.