Inspektorati i Punës: 30 milionë lekë gjoba vitin e shkuar, kryesojnë shkeljet në sektorin prodhues

170

89.2% e inspektimeve të kryer nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Shoqërore gjatë vitit të shkuar janë inspektime me shkelje të dispozitave ligjore të legjislacionit të punës. Në raportin e fundit të nxjerrë nga ky institucion, mësohet se vlera e gjobave të vendosura gjatë 2018 arrin në 30 milionë lekë. Sipas raportit, masa administrative “Gjobë”, për shkeljet e dispozitave të legjislacionit të punës është aplikuar në 175 inspektime të kryera. Krahasimisht me numrin e inspektimeve nga çdo degë rajonale, kjo masë ligjore është aplikuar në 1.4% të totalit të inspektimeve të realizuara nga 12 degët rajonale. Sipas llogaritjes së një mesatareje për lloj aktiviteti, vlerë mesatare e gjobave, rezulton më e madhe e aplikuar ne aktivitet prodhuese, elektricitet gaz ujë, ndërtim e në miniera karriera, aktivitete këto me rrezishmëri të lartë për sigurinë e shëndetin në punë. Sa i përket masës ligjore “pezullim”, për shkeljet flagrante të dispozitave të legjislacionit të punës është aplikuar në 855 inspektime,nga të cilat 844 ose 98.7% e tyre janë për rregullueshmëritë e shkeljeve ligjore evidentuar gjatë inspektimeve,për marrëdhënie punë jo korrekte dhe 11 janë për rregulleshmëritë e shkeljeve ligjore evidentuar gjatë inspektimeve për siguri dhe shëndet në punë. Kjo masë ligjore është aplikuar më së shumti në degën rajonale Tiranë, Vlorë, Dibër, Kukës, Shkodër e Korçën mbi 9% të inspektimeve realizuar në këtë periudhë nga këto degë rajonale. “Vlen të theksojmë punën e kryer nga muaji maj 2018, ku ritmi i punës në drejtim të cilësisë së inspektimit ka rezultate direkte në zbatueshmërinë e dispozitave ligjore të Legjislacionit të Punës, nga subjektet private e shtetërore. Kështu 80% e inspektimeve të kryera gjatë vitit 2018,janë rezultat I punës intensive realizuar maj-dhjetor 2018.” – thuhet në raport, ku renditen të dhënat kryesore:

72.4% e inspektimeve për shkak ankese;

97.5% e inspektimeve rastësore, iniciuar në subjekte me dyshime për shkelje flagrante të legjislacionit të punës;

95.6% e zbatueshmërisë së informalitetit në punë;

95.8% e rikuperimit të kontribuuesve të munguar në skemën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore gjatë procesit të inspektimit;

96.7% e masave administrative “Pezullim” për shkelje flagrante të dispozitave ligjore të legjislacionit të punës

78.3% e masave administrative si dënime kryesore “Paralajmërim”;

75.4% e masave administrative si dënime kryesore “Gjobë”/Monitor