Në shkollat e Tiranës ka nisur shpërndarja e teksteve shkollore. Që nxënësit nga klasa e parë në të katërt ti përfitojnë librat falas, prindërit e tyre duhet të firmosin një akt marrje në dorëzim. Ndërkohë, fëmijët duhet të bëjnë kujdes gjatë përdorimit pasi nëse libri dëmotohet prindërit do ta paguajnë.

Shtatë ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, pra brenda datës 10 shtator të gjithë nxënësit në arsimin parauniversitar duhet të jenë pajisur me tekste shkollore. Librat kanë filluar të shpërndahen nëper shkolla. Nxënësit nga klasa e parë deri në të katërt, të cilët këtë vit i përfitojnë tekstet pa pagesë, duhet të parqiten në shkollën e tyre të shoqëruar nga prindërit ose kujdestari ligjor. Pasi për të përfituar paketën e teksteve shkollore ky duhet të firmosë aktin e marrjës në dorëzim.

Ndërkohë, nxënësit duhet të bëjnë kujdes gjatë përdorimit të librave. Nuk duhet ti dëmtojnë, ndërsa për shënimet duhet të përdorin lapsin. Nëse në mbyllje të vitit shkollor mësuesit vlerësojnë se teksti nuk është mirëmbajtur prindërit duhet të paguajnë vlerën e tij.