Vlorë/ Bashkia shpik kanale kullues në fshatra, “dhuratë” 23 milionë lekë në prag të Vitit të Ri

140

BASHKIA VLORË

 

1.     
Autoriteti kontraktor, adresa, nr.tel:
Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga:”Osman Haxhiu”: Tel: 033 421 210; Fax
033 421 205

2.     
Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë
për Propozim

3.     
Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë
sipas loteve): “Pastrimi i Kanaleve Kulluese në zonën Novoselë – Hoshtimë,
Bashkia Vlorë”.  Fondi limit ( në qoftë
se ka lote i ndarë sipas loteve): – 1,899,520 (një milion e tetëqind e nëntëdhjetë
e nëntë mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH

4.     
Vlera e shpallur fituese: Shoqëria “INA”
shpk ne vlerën 1,356,800 (një milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e
tetëqind) lekë pa tvsh, ose 1,628,160 (një milion e gjashtëqind e njëzete e tetë
mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë me tvsh.

5.     
Data e lidhjes së kontratës: dt. 09.12.2016