Tenderë që përsëriten 5-6 herë, deri sa të fitojnë ata që janë paracaktuar drejtuesit

286

BASHKIA
ELBASAN

Autoriteti
kontraktor: Bashkia Elbasan, bazuar në kreu III, neni 24, germa “ç” të Ligjit
nr. 9643 datë. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe VKM-në
nr. 914 datë 29.10.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu
VIII , neni 73, pika 1, për arsye të mungesës së konkurrencës (asnjë nga
ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuar në dokumentet e
tenderit), vendosi të anulojë procedurën e prokurimit të zhvilluar më datë
18.11.2016 ora 1100, me objekt “Mbikëqyrje e punimeve për disa objekte në
Bashkinë Elbasan, loti si më poshtë:

Loti 1: Mbikëqyrje
e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni i rrugës “Ali Cungu”, faza e parë dhe
“Rrugicat e varrezave” me fond limit prej : 330,833 (treqind e tridhjetë mijë e
tetëqind e tridhjetë e tre) lekë (pa tvsh), vënë në dispozicion nga Buxheti i
Bashkisë Elbasan për vitin 2016,

BASHKIA
ELBASAN

Autoriteti
kontraktor, Bashkia Elbasan, bazuar në kreu III, neni 24, germa “ç” të Ligjit
nr. 9643 datë. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe VKM-në
nr. 914 datë 29.10.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu
VIII , neni 73, pika 1, për arsye të mungesës së konkurrencës (asnjë nga
ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuar në dokumentet e
tenderit), vendosi të anulojë procedurën e prokurimit të zhvilluar më datë
18.11.2016 ora 1100, me objekt “Mbikëqyrje e punimeve për disa objekte në
Bashkinë Elbasan, loti si më poshtë:

Loti 3: Mbikëqyrje
e punimeve për objektin: Sistemim-Asfaltim i rrugës “Belul Berisha” me fond
limit: 277,500 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e pesëqind) leke (pa tvsh),
vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2016,

 

BASHKIA
GRAMSH

Autoriteti Kontraktor,
Bashkia Gramsh, njofton se procedura e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i shkollës
9-vjeçare “Asllan Shahini ” me fond limit 45 854 152 (dyzetë e pesë milionë e tetëqind
e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e pesëdhjetë e dy ) leke (pa TVSH) i
përcaktuar për t’u zhvilluar më datë 23.12.2016, ora 11:00 (E Pa publikuar ne
SPE ) anulohet ne baze te Vendimit Nr. 892/5/2016 date 12.12.2016 te Komisionit
te Prokurimit Publik

 

DRRMSH
PUKË

Deri ne afatin e
fundit të përcaktuar për hapjen e ofertave , në ankandin me nr .ref 26A/2016,
parashikuar për tu zhvilluar me datë 12/12/2016 ,ora 10: 30, publikimi i të
cilit është bërë në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 46 datë 21/11/2016 (faqe
414-415) , nuk pati asnjë ofertues. Në mbështetje e për zbatim te Ligjit nr. 9874
, date 14/02/2008 ,”Për rregullat e ankandit publik “ ,dhe pikës 6/a ,te Kreut
VI , te “Kushte të përgjithshme për zbatim”, te VKM –se nr 1719 date
17/12/2008,”Për miratimin e rregullave të ankandit publik” ,që të vazhdojë procesi
i përzgjedhjes së fituesit në të vijim të procedurës së hapur , duhet të paktën
1(një) oferte e vlefshme. Në këtë rast nuk kemi asnjë ofertues për vijimësinë e
procedurave , shkak i cili çon në dështimin e këtij ankandi . Kjo procedurë do
të përsëritet nga DRRMSH Pukë.

 

DREJTORIA
E SHERBIMIT SPITALOR KUKES

Autoritetit
kontraktor Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës , njofton për anulimin e procedurës
se prokurimit me objekt ” Blerje materiale Orto-Protetike për Spitalin Kukës”me
fondi limit 3.954.263(tre milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e katër mijë e
dyqind e gjashtëdhjetë e tre-lekë) pa tvsh të parashikuar të zhvillohej me datë
05.12.2016 ora 14:00 për arsye se ofertuesi i paraqitur nuk është kualifikuar
duke mos plotësuar asnjë nga kërkesat per kualifikim.

 

BASHKIA
PATOS

Autoriteti
Kontraktor “Bashkia Patos”, njofton se procedura e prokurimit “Kërkesë për
Propozim” me objekt “Shpim i dy puse uji”,zhvilluar më date 30/11/2016 ora
11:00, anulohet, për arsye se nuk u kualifikua asnjë operator ekonomik nga KVO-ja.

 

DRRMSH
PUKË

Deri ne afatin e
fundit të përcaktuar për hapjen e ofertave, në ankandin me nr. ref 27A/2016,
parashikuar për tu zhvilluar me datë 13/12/2016, ora 10: 30, publikimi i të
cilit është bërë në Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 46 datë 21/11/2016 (faqe
353-354), nuk pati asnjë ofertues. Në mbështetje e për zbatim te Ligjit nr. 9874
, date 14/02/2008 ,”Për rregullat e ankandit publik “ ,dhe pikës 6/a ,te Kreut
VI , te “Kushte të përgjithshme për zbatim”, te VKM –se nr 1719 date 17/12/2008,”Për
miratimin e rregullave të ankandit publik” ,që të vazhdojë procesi i
përzgjedhjes së fituesit në të vijim të procedurës së hapur , duhet të paktën
1(një) oferte e vlefshme. Në këtë rast nuk kemi asnjë ofertues për vijimësinë e
procedurave, shkak i cili çon në dështimin e këtij ankandi. Kjo procedurë do të
përsëritet nga DRRMSH Pukë.