Tenderë që dështojnë, shtyhen dhe përsëriten prej dështimit të pazareve

104
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT (AKU) 
Njofton anulimin e procedurës, së prokurimit me të dhënat si më poshtë: Kërkesë për propozim, me nr . REF-69795-03-01-2017, me objekt “Shërbim i sigurisë dhe ruajtjes fizike së objektit”, me fond limit: 2.011.909 lekë 

KESH SH.A 
Autoriteti Kontraktor KESH sh.a, njofton se shtyhet procedura e prokurimit ”Blerje karburanti për nevojat e KESH sh.a”, me fond limit 47,892,200 lekë pa TVSH, e zhvilluar më datë 27. 06. 2017, ora 10.00.

BASHKIA LIBOHOVE 
Anulon procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i rrugës kthesa e Nepravishtës-Fushë Nepravishtë, me fond limit 14.924.015 lekë pa TVSH, zhvilluar më datë 20. 06. 2017.

SPITALI RAJONAL DURRËS 
Anulon procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje Medikamente të deleguara nga MSH ndarë në “Lote”, për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të pa parashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit!

BASHKIA DIBER 
Njofton anulimin e procedurës me objekt: “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditës Maqellarë, Melan, Muhur, Tomin, njoftuar prej Njësisë Administrative Maqellarë të Bashkisë Dibër, me Vendimin nr 395/3/2017, datë 11/07/2017. 

UJESJELLES GRAMSH SH.A 
Njofton se anulohet procedura e prokurimit me objekt “Blerje automjeti për nevojat e shoqërisë”, me fond limit 1 000 000 lekë (pa TVSH), i përcaktuar për t’u zhvilluar më datë 17.07.2017, ora 11.00.