Spitali Kuçovë, tender 15 milionë lekë për riparimin e aparatit “Rontgen” që është në punë

313

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR KUCOVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Riparim
i aparatit Ro-Grafi/Skopi

Fondi Limit 1 273 000 (nje milion e dyqind e shtatedhjet e tre mije) leke
pa Tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Vlera 1 273 000 (nje milion e dyqind e shtatdhjet e tre mije)lek pa TVSH

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Health & Light SHPK, Tirane se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 273 000 (nje million e
dyqind e shtatdhjet e tre mije) lek pa TVSH është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i
kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin
58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 i ndryshuar.