Sot analiza vjetore e KLSH-së në Universitetin “Aleksandër Moisiu”

378
PROGRAM I ANALIZËS VJETORE TË KLSH-SË PËR VITIN 2017
Data 15 Shkurt 2018, Universiteti “Aleksandër Moisiu” , Kampusi Univeristar, Spitallë, Durrës 
10:00 I- Përmbledhje ekzekutive e Performancës së KLSH-së për vitin 2017, Kryetari i KLSH-së, Z. Bujar LESKAJ (20 minuta).
Përshëndetje nga:
• Rektorja e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Prof. Dr. Kseanela SOTIROFSKI (7 minuta);
• Auditori i Përgjithshëm i ZKA, Kosovë, Z. Besnik OSMANI(7 minuta);
• Zv/ Auditori i Përgjithshëm, Zyra Shtetërore e Auditimit të Maqedonisë Z. Naser ADEMI (7 minuta);
• Sekretari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e Shqipërisë, Z. Anastas ANGJELI (10 minuta);
• Përshëndetje dhe mesazh nga SH.T.Z. Ilir META, President i Republikës së Shqipërisë (E pakufizuar në kohë ).
11:15 Mbyllje e sesionit të parë. 
(Largohet Presidenti i Republikës dhe të ftuarit e tjerë) 
11:15-11:25 Pushim 
11:25-14:30
– Reforma institucionale dhe performanca e veprimtarisë audituese të KLSH-së 
• Progresi drejt modernizimit institucional përgjatë vitit 2017
Znj. Luljeta NANO, Sekretare e Përgjithshme(deri në 20 minuta)
• Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore 
• Znj. Lindita LATI, Drejtore e Përgjithshme (10 -15 minuta);
• Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike, IT dhe Investimeve të Huaja
• Znj. Yllka PULASHI, Drejtore Departamenti (10 -15 minuta);
• Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore 
• Znj. Manjola NAÇO, Drejtore e Përgjithshme (10 -15 minuta);
• Departamenti i Auditimit të Performancës
• Z.Rinald MUÇA, Drejtor Departamenti (10 -15 minuta);
• Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit 
• Z. Azmi STRINGA, Drejtor Departamenti (10 -15 minuta);
• Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit 
• Z. Bajram LAMAJ, Drejtor Departamenti (10 -15 minuta);
• Departamenti Juridik, Kontrollit të Zbatimit të Standardeve 
• Z. Ermal YZEIRAJ, Drejtor Departamenti (10 -15 minuta);
Pushim, 10 minuta 
13:45-14:30
Performanca e KLSH-së për vitin 2017 dhe Strategjia e zhvillimit institucional për vitet 2018-2020
Kryetari i KLSH-së, Z. Bujar LESKAJ
Data 16 Shkurt 2018, Kontrolli i Lartë i Shtetit, Tiranë dhe Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës 
Workshop mbi auditimet e performancës të realizuara gjatë vitit 2017, Kontrolli i Lartë i Shtetit
09:30-10:30 • Departamenti i Auditimit të Performancës
Znj. Lindita LATI, Drejtore e Përgjithshme dhe Z. Rinald MUÇA, Drejtor Departamenti 
10:30-:11:00 • Performanca, Auditimi, Optimizimi dhe Mirëqeverisja
Leksion me Prof. Dr. Skënder OSMANI & Dr.Bujar Leskaj
Workshop mbi auditimet e IT të realizuara gjatë vitit 2017
11:00-12:00 Drejtoria e IT, Z. Kozma KONDAKÇIU, Drejtor Drejtorie 
12:00-13:00 Bisedë me shkrimtarin Bashkim HOXHA
10:00-11:00 • Leksione me studentë të Universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”
-Znj. Manjola NAÇO
-Znj. Luljeta NANO
-Znj. Yllka PULASHI
-Z. Bajram LAMAJ
-Znj.Aulona JONUZI
-Znj.Albana GJINOPULLI