SHOQËRIA PËRMBARIMORE “ARDAEL” shpk, shpall shitjen në ankand të parë për pasurinë…

220

ZYRA E PERMBARIMIT “ARDAEL” shpk, shpall shitjen ne ankand te pare per pasurine:

1.Pasuria me nr.43/31+1-13,ZK.8605,Vol.5,Fq.126, e llojit ‘’Apartament’’ me siperfaqe totale 63 m2 ,me adrese ne Vlore, ne bashkepronesi te Erjon Alem Hoxhaj  dhe Elona Bilbil Lic(ç)aj (Hoxhaj) per detyrimin ndaj kreditorit.Ankandi fillon me çmim fillestar ne masen 2,116,800 (dy milion e njeqind e gjashtembedhjete mije e teteqind ) leke.

Ankandi zhvillohet ne date 16.10.2019 ora 16:00 ne zyren e Permbaruesit Gjyqesor Privat Ardian Elezi ne adresen si me poshte.

Personat e interesuar mund te kontaktojne ne numrin: 0672027883;email: [email protected] ; web : www.ardael.com ose ne adresen Rr. “Xhorxh W Bush”,Kulla 1,Kati I,poshte lokal Elizes,perballe Parlamentit,Tiranë.