Pas 30 janarit, penalitete për qytetarët që nuk kanë regjistruar adresën

145
Pas datës 30 Janar 2018, qytetarët që nuk kanë kryer regjistrimin e adresës së tyre do të përballen me penalitete. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) bën të ditur se lidhja e çdo individi me një adresë dhe kontratë energjie është një detyrim ligjor.
Ky regjistrim i shërben krijimit të një data baze të saktë të dhënash, që i nevojitet OSHEE-s, për llogarite më të detajuara mbi konsumin dhe furnizimin me energji elektrike.
Kjo nismë vjen si pasojë e realizmit të projektit “Një qytetar, një adresë”, bashkëpunim mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe OSHEE. Projekti ka nisur në marsin e vitit të kaluar dhe parashikon që të bëjë regjistrimet falas për individët deri më 30 janar 2018. Pas këtij afati regjistrimi, OSHEE do të procedojë me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike.
Përditësimi i kontratës
Me përditësimin/ plotësimin e të dhënave të kontratës së Furnizimit të Energjisë Elektrike me “OSHEE sha” synohet të plotësohet detyrimi ligjor dhe kontraktor, si dhe të bëhet evidentimi i saktë i të gjithë informacionit lidhur me klientin.
Qëllimi i plotësimit të formularit me të dhënat përkatëse, synon saktësimin/përditësimin e të dhënave të klientëve, në mënyrë që të vendoset një marrëdhënie kontraktore e rregullt në shërbim të palëve. Me përditësimin/ plotësimin e këtyre të dhënave, do të evidentohen qartë të dhënat e klientit, si dhe të objektit që furnizohet me energji elektrike dhe do të shmangen pasaktësitë e këtyre të dhënave.
Përditësimi i të dhënave mund të bëhet nga ana qytetarit apo biznesit në linkun e publikuar në faqen e internetit www.oshee.al/përditësim ose duke kërkuar takim për intervistë derë më derë.
Për çdo paqartësi ose kërkese për suport mund të kontaktohet në nr e telefonit + 355686055900 / + 355686035990. Plotësimi i të dhënave të kërkuara, përfaqëson një detyrim ligjor, referuar Ligjit Nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe kushteve të Kontratës së Furnizimit me Energji Elektrike, për klientët familjarë e jo familjarë, të miratuara me Vendimet Nr. 108 dhe Nr.109, datë 21.10.2011 të Entit Rregullator të Energjisë Elektrike (ERE).
Në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale, OSHEE sh.a. i ngarkuar nga Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 207, datë 16.03.2016, për përditësimin e të dhënave të konsumatorëve, do të respektojë me përpikmëri Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. Në rast të mospërditësimit të të dhënave të kërkuara Shoqëria “OSHEE” Sh.A, do të procedojë me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike.