Nuk ka të ndalur babëzia me tenderët

359

Kryebashkiakja e Sarandës harxhon 31 milionë lekë taksa, për reahatimin në zyra

BASHKIA SARANDË

 

Autoriteti kontraktor, Adresa , Rruga “Abedin Dino”, Lagjia Nr. 2, Sarandë, Nr. Tel.08522292

1. Lloji i proçedurës së prokurimit: Proçedurë Kërkesë për Propozim

2. Burimi i Financimit : Nga të ardhurat e Bashkisë.

3. Objekti i prokurimit: (n.q.s. ka lote i ndarë sipas loteve) ”Pershtatja e ambjenteve te brendeshme te godines se Bashkise ne funksion te administrates”

4. Fondi limit: 2 505 853 (dy milion e pesëqind e pese mije e tetëqind e pesedhjete e tre) lekë pa T.V.SH.

5. Burimi i financimit : Të ardhurat e Bashkisë Sarandë.

Data e Lidhjes së Kontratës: 19.09.2016.

 

Bashkia e Klosit në Burrel, tender 55 milionë lekë për hapjen e adresës elektronike 

 

1. Për: Adresa: “ONI & PC Store”Sh.p.k me perfaqesues ligjor me prokure “ONI“Sh.p.k Adresa: Shkoder Lagja Vasil Shanto, Rruga Hydajet Lezha, Nr 32 me Nipt: J66902008N.

2. Procedura e Prokurimit: Kerkese per propozim. 

3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: Krijimi i rrjetit kompjuterik i Zyres me nje Ndalese

4. Fondi Limit: 4 857 651 (Kater milion e teteqind e pesedhjete e shtate mije e gjashteqind e pesedhjete e nje) Leke pa Tvsh

5. Burimi i Financimit : Buxheti i Institucionit +DLDP.

Mallra.

6. Data e zhvillimit te procedures se Prokurimit 07.11.2016.

7. Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara

8. Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.11.2016.

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 529 240 (Kater milion e peseqind e njezet e nente mije e dyqind e dyzet) leke pa Tvsh,është identifikuar si oferta e suksesshme.

 

Bashkia e Konispolit ben tender vetëm me një firmë, e shpall fitues dhe thotë: Ankesa nuk ka!

 

BASHKIA KONISPOL

 

Për: [Taulant sh.p.k]

Procedura e prokurimit: “Me negocim, pa shpallje paraprake”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion i rrjetit te furnizimit me uje qyteti Konispol mbikqyrje punimesh]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. Rean 95 NIPT J61827043V 

Vlera Ska

2. England NIPT J96829419D

Vlera Ska

3. Taulant sh.p.k NIPT K61617040L

Ka paraqitur vlerën: 1.460.000 (një miljonë e katërqind e gjashtëdhjetë mijë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Rean-95”

Shkaku: Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plote te kerkuar ne DST

2. England

Shkaku: Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plote te kerkuar ne DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë TAULANT SH.P.K se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.460.000 (nje miljon e katerqind e gjashtedhjete mije) pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKISE KONISPOL] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [ska], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2016

Ankesa: S’ka

Bashkia Kolonjë me buxhet 300 milionë, tender 121 milionë për administrimin e financave 

 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: Bashkia Kolonjë, Adresa Sheshi “ Rilindja ”  Tel/Fax +355 812 23173 ; 08122225 ; 2232, E-mail [email protected]

2. Lloji i procedurës: Procedure e Hapur

3. Objekti i kontratës  “Administrimi financiar dhe menaxherial i Bashkisë Kolonjë dhe njësive administrative të saj ”

4. Fondi limit 10 366 667 ( Dhjetëmilionetreqindegjashtëdhjetëegjashtëmijëegjashtëqind e gjashtë dhjetë e shtatë) lekë pa Tvsh.

Vlera totale e kontratës: 12 191 160 lekë

 

Biznes i “çuditshëm” i Qendrës Kombëtare të biznesit, tender për rojet private për vitin… 2016

 

QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Qendra Kombëtare e Biznesit

Adresa Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve,Tiranë

Tel/Fax Tel:+35542250066

E-mail [email protected]

Faqja në Internet ëëë.qkb.gov.al

Lloji i procedurës: Kërkesë për propozim- me mjete elektronike

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shërbimi i ruajtjes me roje private gjatë vitit 2016 për QKB”

Fondi limit 1.348.104,04 (një milion e treqind e dyzet e tetë mijë e njëqind e katër presje zero katër) lekë pa TVSH.

Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera 396, 845.04 (treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e dyzet e pesë pikë zero katër) lekë me TVSH

Data e lidhjes së kontratës 16.11.2016