Legalizimet: Lista e përfituesve nga shpronësimet

517

Agjencia  Shtetërore e Kadastrës publikon listat emërore të përfituesve të kalimit të së drejtës të pronësisë dhe masën e vlerës së shpërblimit për subjekte që kompensohen.

Në bazë të të dhënave të pasurisë së legalizuar dhe sipërfaqes, bëhet edhe kompesimi i pronarëve, të cilëve u është zënë toka nga këto ndërtime informale.

Ja lista e plotë në 12 qarqet e vendit, shuma që përfitohet ku pjesën kryesore e zënë ndërtimet mbi pronat shtetërore.(Vijon nga numri i kaluar)