Harta e krimit në Shqipëri, Vlora kryeson e ndjekur nga Gjirokastra, Dibra e fundit

158
Harta e kriminalitetit në Shqipëri për vitin 2016 saktëson se qarku i Vlorës ka koeficientin më të lartë të kriminalitetit të popullsisë, kurorë të cilën e ndan në vend të dytë me Gjirokastrën.

Raporti vjetor për 2016-ën hartuar nga Prokurori i Përgjithshëm dhe dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë që thotë se qarku me kriminalitetin më të ulët është ai i Dibrës.

Në qarkun Dibër që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Dibër dhe Mat, koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë në vitin 2016 është 542. Në qarkun Berat që përfshin prokurorinë e shkallës së parë Berat koeficienti i kriminalitetit në vitin 2016 është 724.

Në qarkun Durrës që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Durrës dhe Krujë, koeficienti i kriminalitetit është 1036. Në qarkun Elbasan që përfshin prokurorinë e shkallës së parë Elbasan koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë është 797, ndërsa në qarkun Fier që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Fier dhe Lushnje koeficienti i kriminalitetit është 867.

Në qarkun Korçë që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Korçë dhe Pogradec koeficienti i kriminalitetit në vitin 2016 është 878, ndërsa në qarkun Kukës që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Kukës dhe Tropojë koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë është 1009.

Në qarkun Lezhë që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Lezhë dhe Kurbin koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë është 1154, ndërsa në qarkun Shkodër që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Shkodër dhe Pukë koeficienti i kriminalitetit në vitin 2016 është 1154.

Qarqet më të nxehta janë Tirana, Gjirokastra dhe Vlora. Në qarkun Tiranë që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Tiranë dhe Kavajë koeficienti i kriminalitetit në vitin 2016 është 1251, ndërsa në qarkun Gjirokastër që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Gjirokastër dhe Përmet koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë është 1507.

Në qarkun Vlorë që përfshin prokuroritë e shkallës së parë Vlorë dhe Sarandë koeficienti i kriminalitetit për 100.000 banorë në vitin 2016 është 1711, që përbën nivelin më të lartë të kriminalizimit të popullsisë.
Numri i procedimeve sipas rretheve

Rrethi Veprat TENDENCA ndaj 2015
Berat 981 -6,8 %
Dibër 495 -0,2 %
Durrës 2222 -4,9 %
Elbasan 2293 -15 %
Fier 1732 -2,8 %
Gjirokastër 863 +0,5 %
Kavajë 601 +25,7 %
Korçë 1413 -6,6 %
Krujë 681 +6,4 %
Kukës 582 +13,9 %
Kurbin 501 +1 %
Lezhë 1002 -16,36 %
Lushnjë 913 -5,4 %
Mat 204 -32,9 %
Përmet 162 +20,9 %
Pogradec 496 +16,4 %
Pukë 229 + 2,2 %
Sarandë 801 -8,87 %
Shkodër 2196 -4,9 %
Tiranë 9942 -0,1 %
Tropojë 238 -31,8 %
Vlorë 2416 +1,3 % 
97 % e të pandehurve janë pa arsim të lartë, vetëm 1.6 % femra

Fshati dhe qyteti të njëjtë të përfshirë në veprimtaritë kriminale

Personat pa arsim të lartë dhe meshkujt janë më të predispozuar për tu përfshirë në veprimtari kriminale.

Të dhënat socio-demografike të të pandehurve për këtë grup veprash penale, si gjinia, mosha, arsimi, gjendja shoqërore, vendbanimi e gjendja gjyqësore, paraqiten në mënyrë të detajuar në vijim: Në lidhje me gjininë e të pandehurve vihet re se 98,4 % e tyre janë meshkuj (nga të cilët 1,5 % janë të mitur) dhe vetëm 1,6 % janë femra (ndër të cilat nuk rezultojnë të mitura).

Në lidhje me arsimimin e të pandehurve, rezulton se për këto grup veprash penale 3,2 % e të pandehurve të regjistruar janë me arsim të lartë, 43,6 % e të pandehurve të regjistruar janë me arsim të mesëm dhe pjesa tjetër e të pandehurve rezultojnë me arsim deri 9-vjeçar.

Përsa i përket gjendjes shoqërore, nga të dhënat statistikore rezulton se rreth 63,5 % e të pandehurve janë të papunë, rreth 34,8 % e të pandehurve janë të punësuar në sektorin privat dhe vetëm 1,7 % e tyre janë nëpunës shtetërorë”,-thuhet në raportin e prokurorisë. Rezulton se, ka një numër pothuajse të njëjtë të të pandehurve për këtë grup veprash si në qytet dhe në fshat.

Në lidhje me gjendjen gjyqësore të të pandehurve, theksojmë se 0,4 % e tyre janë përsëritës për të njëjtën vepër penale, 5,6 % përsëritës për vepra të tjera dhe 94 % janë të padënuar më parë. Bazuar në sa më sipër, faktorët kriminogjenë që ndikojnë në ecurinë e këtyre veprave penale kanë të bëjnë me arsimimin e personave të marrë si të pandehur si dhe me nivelin e papunësisë.