Fshirja e detyrimeve me kusht, Tatimet: Hapat që duhet të ndjekë biznesi

219
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka dhënë detaje lidhur me hapat që duhet të ndjekin bizneset për të bërë pagesën e detyrimit principal në mënyrë që të përfitojnë nga falja me kusht. Në një njoftim për shtyp sqarohet se fshirja do të bëhet nga sistemi sapo të konstatohet përmbushja e detyrimit të pagesës.
Njoftimi
Në zbatim të ligjit “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit” dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave në zbatim të tij, për fshirjen me kusht të detyrimeve për periudhat Janar 2011-Dhjetor 2014, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sqaron se:
Tatimpaguesit duhet të logohen në llogarinë e tyre e-filing.
Në rubrikën “Kontabilitet” klikojnë në nënmenunë “Urdhërpagesat”
Zgjedhin Urdhërpagesën përkatëse dhe e printojnë atë.
Më pas mund të drejtohen në çdo bankë të nivelit të dytë duke kryer pagesën vetëm për detyrimin principal për tatimin/taksën/tarifën/kontributin.
Sapo sistemi tatimor të njohë likujdimin e detyrimit, ekzekuton fshirjen e gjobës dhe kamatëvonesës lidhur me të. Për t’u njohur me llojet e detyrimeve të cilat përfitojnë nga fshirja me kusht vizitoni edhe faqen tonë zyrtare në rubrikën Legjislacioni/Akte 2017.
Kujtojmë se tatimpaguesit mund të përfitojnë nga fshirja me kusht e detyrimeve nëse paguajnë detyrimin principal deri më 31/12/2017.