Festat me stafin, vjen lajmi i keq për institucionet shqiptare

258
Vitet e fundit, institucione shqiptare organizojnë festa për fundvitin me stafin e tyre, të cilat paguan nga buxheti i këtyre institucioneve.
Por, ditën e sotme ka reagua drejtori e Thesarit, e cila ka kërkuar të ndërpriten procedurat, përndryshe nuk do të ekzekutojnë pagat. 
Reagimi i APP dhe Financave
Njoftim për të gjithë Autoritetet Kontraktore
Agjencia e Prokurimit Publik (në vijim “APP”) ka konstatuar se, kohët e fundit autoritetet kontraktore kanë shpallur dhe zhvilluar në Sistemin e Prokurimit Elektronik procedura prokurimi me vlerë të vogël, të cilat kanë si objekt dreka apo darka festive. Nisur nga qëllimi i ligjit nr. 9643/2006 “Për Prokurimin Publik”, por edhe i Ligjit nr. 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të cilët synojnë mirëpërdorim të fondeve publike, APP dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë tërheq vëmendjen e autoriteteve kontraktore që të mos shpallin procedura të tilla prokurimi. Gjithashtu, bëjmë me dije se Drejtoritë e Thesarit do të bllokojnë ekzekutimin e pagesave për objekte të tilla prokurimi. Duke ju falënderuar për mirëkuptimin,
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia e Prokurimit Publik