Çmimet e apartamenteve, ja tatimi që do të paguhet sipas zonave

184
Çmimet e reja të referencës për apartamentetet në Tiranë, do të peshojnë më shumë në xhepat e qytetarëve që shesin apartamentet e ndërtuara para viteve 90’ dhe që nuk kanë bërë rivlerësimin e pasurisë. Legjislacioni për tatimin mbi kalimin e së drejtës së pronësisë parashikon taksimin me 15% të fitimit që krijon një subjekt nga shitja e apartamentit. Në këtë mënyrë, sa më e madhe është diferenca mes çmimit të blerë dhe atij të shitur, aq më i madh është tatim fitimi që derdhet në shtet. “Me kalim të së drejtës së pronësisë, kuptohet akti i shitjes apo akti i dhurimit të pasurisë së paluajtshme.