Bashkia Vlorë, 2 miliardë lekë për rikonstruksion e një shkolle që kushton 1 miliardë lekë

213

 

BASHKIA VLORË

Autoriteti
kontraktor, adresa, nr.tel: Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga:”Osman
Haxhiu”: Tel: 033 421 210; Fax 033 421 205Buletini Nr. 47 datë 30 Nëntor 2016
Agjencia e Prokurimit Publik Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i
Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 https://ëëë.app.gov.al 282/438

Lloji i
procedures se prokurimit: Tender i Hapur

Objekti i kontratës: “Rikonstruksion i shkolles se mesme Ali Demi, Bashkia
Vlore”.

Fondi limit: – 166,229,482 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milione e
dyqind e njezete e nente mije e katerqind e tetedhjete e dy) lekë pa TVSH.

Vlera e shpallur fituese: 165,534,546 (njeqind e gjashtedhjete e pese
milione e peseqind e tridhjete e kater mije e peseqind e dyzete e gjashte) leke
(pa TVSH), ose 198,761,455 (njeqind e nentedhjete e tete milione e shtateqind e
gjashtedhjete e nje mije e katerqind e pesedhjete e pese) leke me tvsh.

Data e lidhjes se kontrates: dt.18.11.2016